CHOOSE YOUR LANGUAGE
  • TULIB LOGO
  • TULIB LOGO
  • TULIB LOGO


Category

CategoryNo. of questions
การเข้าถึงไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)(48)
การคืนหนังสือ(22)
การคืนหนังสือต่างห้องสมุด(10)
การจองหนังสือ (Request Book)(9)
การแจ้งหนังสือหาย(13)
การชำระหนี้สินกับห้องสมุด(11)
การใช้บริการ Wifi ในห้องสมุดสาขาต่างๆ(6)
การใช้บริการฐานข้อมูล NewsCenter(5)
การใช้บริการฐานข้อมูล TU Knowledge-based(13)
การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์(14)
การใช้บริการวารสารในคลังหนังสือ (ห้องสมุดศูนย์รังสิต)(7)
การตั้งค่า Proxy(11)
การบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด(12)
การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด (Book delivery)(20)
การลอกเลียนผลงานของผู้อื่น (Plagiarism)(8)
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(14)
การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย(5)
ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุด(13)
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด(9)
บริการหนังสือพิมพ์(7)
เลข Barcode บนบัตรนักศึกษา(6)
เลข Barcode เพื่อการ Login เข้า Borrower Info.(18)
เวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด(7)
สิทธิของบัตรนักศึกษาชั่วคราว(7)
Template วิทยานิพนธ์ มธ.(3)