CHOOSE YOUR LANGUAGE
  • TULIB LOGO
  • TULIB LOGO
  • TULIB LOGO

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

argaiv1523

องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  บริหารโปร่งใส ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
     2. บริการด้วยสารสนเทศที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
     3. สนับสนุนและบริการทางวิชาการแก่สังคมตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
     4. บริหารทรัพยากรโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ