CHOOSE YOUR LANGUAGE
 • TULIB LOGO
 • TULIB LOGO
 • TULIB LOGO

ประวัติ

 

argaiv1523

ประวัติความเป็นมา


ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง ในปี พ.ศ. 2477 มีฐานะเป็นแผนกตำราและห้องสมุด สังกัดฝ่ายธุรการ ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ย้ายไปสังกัดกองบริการการศึกษาใช้ชื่อว่าแผนกห้องสมุด และยกฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำนักงานเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2504

img_0199      img_0192
ปี พ.ศ.2519 ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสำนักหอสมุด นับเป็นสำนักหอสมุดแห่งแรกของ ประเทศไทยโดยโอนห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะทั้งหมดมาสังกัดสำนักหอสมุด และบริหารงานในระบบศูนย์รวม โดยส่วนกลางรับผิดชอบงานด้านเทคนิค ห้องสมุดในสังกัดรับผิดชอบงานบริการ มีห้องสมุดในสังกัดดังนี้

 • ห้องสมุดกลาง
 • ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
 • ห้องสมุดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ห้องสมุดแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนห้องสมุด
 • สถาบันไทยคดีศึกษา

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์รังสิต ได้ก่อตั้งห้องสมุดเพิ่มขึ้นตาม ลำดับดังนี้

 • ห้องสมุดศูนย์รังสิต และห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในปี พ.ศ. 2529
 • ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2534
 • หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี พ.ศ. 2545
 • ห้องสมุดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ได้ปิดบริการ และย้ายมารวมกับหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
 • ห้องสมุดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้ปิดบริการ และย้ายมารวมกับหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

เมื่อมหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนไปที่ศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ได้มีการจัดตั้งห้องสมุดดังนี้

 • ในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • ในปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมในส่วนระบบงานเทคนิคและงานบริการของสำนักหอสมุด
 • ในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • ในปี พ.ศ. 2549 เข้าร่วมในส่วนระบบงานเทคนิคและงานบริการของสำนักหอสมุด
img_4706    img_4705 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้เปลี่ยนชื่อ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็น ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ในปี 2552 โดยมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 อนุมัติให้สำนักหอสมุดปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ดังนี้

 1. ลดสายการบังคับบัญชาจาก 3 สาย (สายบริหารและพัฒนา/สายเทคนิค/สายบริการ) เป็น 2 สาย (สายบริหารและพัฒนา/สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้)
 2. รวมฝ่ายพัฒนาวัสดุสารนิเทศเข้ากับฝ่ายวิเคราะห์วัสดุสารนิเทศ และจัดตั้งเป็นฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเป็นเอกภาพของการปฏิบัติงานเทคนิค โดยฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสายการบังคับบัญชาของรองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เช่นเดียวกับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และสำนักงานเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานภายในมีความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
 3. จัดตั้งฝ่ายวารสารเป็นฝ่ายใหม่อีกหนึ่งฝ่ายในสังกัดสายบริหารและพัฒนา เพื่อพัฒนางานตามลักษณะสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ ความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
 4. จัดตั้งงานงบประมาณ การเงินและบัญชีในสำนักงานเลขานุการเพื่อความคล่องตัวของการปฏิบัติงานการเงินสำนักหอสมุด เนื่องจากงบประมาณสำนักหอสมุดในแต่ละปีมีปริมาณสูง ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการพัฒนาตามสายวิชาชีพอย่างชัดเจน
 5. ยุบรวมศูนย์บริการสื่อการศึกษาเป็นงานบริการสื่อการศึกษาในสังกัดหอสมุดปรีดีพนมยงค์ เพื่อลดขนาดและจัดสรรงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยตัดโอน 3 อัตราในหน้าที่การผลิตโสตทัศนวัสดุให้แก่มหาวิทยาลัย