ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

สาขากฎหมายภาษี

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2549

 

Call Number  วพ KPT 3682 .ว254  
 Title การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีในการดำเนินคดีภาษีอากร  = Protection
of taxpayers' rights in legal proceedin/ วฏวรรษ  ดีประชา.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3621 ม636  
 Title การจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
ตามประมวลรัษฎากร   = Personal income taxation related to the
deceased during tax year and the undivided estate according 
to the revenue code / มานะ ธรรมชุตินันท์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   KPT 3011 ส736 
 Title การใช้มาตรการทางภาษีและกฎหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษา
เฉพาะกรณีแบตเตอรี่และของเสียอันตราย = Tax and legal measures 
on environmental management : battery and hazardous
waste case / โดย สุทัศน์ ทองสถิตย์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ K 4475 พ332  
 Title การตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามระบบกฎหมายไทย 
= Double tax treaty interpretation according to Thai
legal system / พรพจน์  ชัยชาญกุล.
Imprint  
 Descr. 

 

 

Call Number  วพ KPT 3553 อ363  
 Title การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (10) = Income tax
exemption according to revenue code section 42(10) / อนันต์  ยอดเพชร.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ HF 5681 ภ6 ว588  
 Title การรับรู้รายได้และรายจ่ายทางภาษีอากรกับมาตรฐานการบัญชีของกิจการขายผ่อนชำระ 
เช่าซื้อ ลิสซิ่ง = Revenue and expense recognition under tax law and 
Thai generally accepted accounting principle relating to sale by 
installment, hire purchase and leasing  / วิกร แพทย์เจริญ.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3693 .ป646  
 Title คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา = Criminal tax case / ปิยะธิดา  ไชยมงคล.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3592 ส442  
 Title ปัญหาการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้าในประเทศไทย 
= Problems of advance pricing arrengements in Thailand
/ สรรค์  ตันติจัดตานนท์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  K 1241 ว637  
 Title ปัญหาของรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายแก่บริษัทประกันภัยในอาณัติ (captive insurance
company) : ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา = The problems of
premium expense paid to captive insurance company : comparison
to U.S.A. cases/ วิฑูรย์ศักดิ์  วงษา.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ K 1362 ญ36 
 Title ปัญหาบางประการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบโอนกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย = Select legal
problem related to merger and transferring of business :
comparative studies among Thailand, United States of America
and India / ญดา  นงนุช.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3640 ส7 อ443  
 Title ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสุรา = The problem relating to the 
enforcement of the Liquor Act, Be. [sic] 2493/ อรรถสิทธิ์  ศุภวรรณ.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  KPT 3613 ก55 ก764  
 Title ปัญหาภาษีบางประการในธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม = 
Tax issues on factory construction business/ กัลป์  มณีรัตน์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  K 4573 พ443  
 Title ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย = Value added tax issues 
related to sales promotion / พรฤดี  วุฒิปัญญารัตนกุล.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ K 1783 ป363 
 Title ปัญหาภาษีเงินได้ในธุรกรรมเฉลี่ยรายจ่ายของ Employee Stock Option Plan
= Income tax problems related to employee stock option
plan in cost contribution arrangement / ปณิตา เชาว์เพ็ชร.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  KPT 3615 อ737  
 Title ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับธุรกรรมเฉลี่ยรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของบรรษัทข้ามชาติ 
= Problems on income tax related to research and development
cost contribution arrangement of multinational enterprises / อุเทน  บัวอ่อน.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  K 4475 ส753  
 Title หลักการไม่เลือกปฏิบัติในอนุสัญญาภาษีซ้อน = Non-discrimination 
principle in double taxation agreement / สุวณัญฐ์  ไม้สูงดี.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ  KPT 3560 อ646  
 Title อำนาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ : ศึกษาหลักถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรเปรียบเทียบ
ระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ = Taxing rights : comparative
study in residence principle for tax purpose between 
Thailand and United Kingdom/ อารียา  อนันต์วรรักษ์.
Imprint  
 Descr.   

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2550

 

Call Number  วพ KPT3560  .ศ743 
 Title การตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน = Audits of tax
collection system by supreme audit institutions / โดย ศุภกิจ มีอุไร
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  7, 147 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3560 .ก454 
 Title การปฏิรูปกฎหมายภาษี = Tax reform /  โดย กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.  
 Descr.  10, 164 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number  วพ KPT3592 .ป646 
 Title การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล : กรณีจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย = Corporate
income tax : profits remittance tax / โดย ปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
 Descr.  7, 155 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3640.ส25  ว436 
 Title ปัญหาการประเมินและการอุทธรณ์ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า
= Assessment and appealing problems of customs excise and VAT on
imported commodities / โดย วรณัฐ ห้าวเจริญ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr. 

 9, 166 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3669  .ธ363
 Title ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการพนัน = Problems a 
concerning gambling taxation /  โดย ธนาพร ร่มรื่น.
Imprint  [กรุงเทพฯ] คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   12, 213 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number  วพ KPT3690  .ส726 
 Title ปัญหาในกฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษีในขั้นตอนของฝ่ายปกครองและในชั้นศาล 
= The problem of tax procedure law in administrative and
court proceedings / โดย สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
 Descr.  7, 175 แผ่น.

 

Call Number  วพ K4564 .ก962 
 Title ปัญหาภาษีทรัพย์สิน : ศึกษากรณีการบรรเทาภาระของผู้เสียภาษี = Property tax problems
: studies in tax relief measures for taxpayer /โดย กัญญารัตน์ สามเมือง.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550
 Descr.   8, 185

 

Call Number  วพ HE5618 .ภ634 
 Title ภาษีประจำปีรถยนต์และค่าธรรมเนียมการใช้ถนน = Vehicle circulation
tax and road user charge / โดย ภราธร วิเชียรเนตร
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr.  3, 258 แผ่น.

 

Call Number  วพ HJ4175 พ956 
 Title ภาษีประเมินพิเศษ = Special assessment tax /  โดย ไพศาล จังวัฒนกุล.   
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
 Descr.  5, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

 

Call Number  KPT3576 ส623 
 Title มาตรการในการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิ
จากค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิเพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา
= The efficiency enhancement of net worth
method in determining individual income tax assessment :
the comparative study between Thailand and United States
of America legislation /  โดย สัญชัย อ้นทองสุก.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   10, 236 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ K4542 .ศ465
 Title มาตรการภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท = Group treatment for 
corporate income taxation / โดย ศราวุฒิ เสาวภาพ
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  8, 130 แผ่น : ภาพประกอบ.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2551

 

Call Number   วพ KPT 3579 น346
 Title กฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม 
= Tax lax  [sic.] and investment promotion : comparative study
on Thai law and Vietnam law / โดย นพมาศ มงคลสาร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   8, 146 แผ่น.

 

Call Number  วพ K 4505 ณ633
 Title การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคู่สมรส = Taxing the couple in
the personal income tax / โดย ณัฐพล จันทรศิริภาส.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   13, 258 แผ่น.

 

Call Number  วพ K 4573 ว462 
 Title การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับบริการทางการเงิน = Value added taxation on
financialservices / โดย วรางคณา อำนวยเกียรติ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   10, 180 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number  วพ HJ4738.8 
.อ724
 
 Title การนำระบบภาษีเงินได้แบบแยกเงินได้เป็น 2 ประเภทมาประยุกต์ใช้กับระบบภาษีเงินได้ 
ของประเทศไทย = The application of dual income tax system to
Thai income tax system / โดย เอกรัฐ คงมี.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr. 

 9, 104 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3660 
.น624
 Title การปฏิรูประบบกฎหมายภาษีท้องถิ่นของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมาย 
ภาษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น = The reform of the local tax law system on
Thailand : compare with the local tax law system of Japan /
โดย นาฎลัดดา มหาชัย.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   9, 302 แผ่น.

 

Call Number  วพ HJ9574.55.ฮ6 พ723 
 Title การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Allocation of tax between
the government and the local government oranization / โดย เพ็ญนิภา ชุมทอง.
 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   10, 190 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3592 .ว44 
 Title การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ =
The comparison of corporate income tax structure between
Thailand and Singapore / โดย วรรณพร พละภิญโญ. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   8, 216 แผ่น .

 

Call Number  KPT3684 .น436 
 Title การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป 
= Tax administrative appeal system in Thailand : problems and
recommendationsfor Thai law reform / โดย นภนันทน์ จันทราชโลธร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   14, 267 แผ่น.

 

Call Number  วพ K 4487 อ52 ศ646 
 Title ปัญหาการขจัดภาษีซ้อนฝ่ายเดียวสำหรับกิจกรรมอวกาศในเชิงพาณิชย์ 
= The issue of unilateral of double taxation for outer space 
commercial activities / โดย ศิริชัย เพ็งขำ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   24, 318 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3423 ก984 
 Title ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้ามือสอง = VAT problems on
secondhand goods / โดย เกียรติศักดิ์ อังคณานุพงศ์. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   11, 188 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3621 .ป633 
 Title ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับมรดกและการให้โดยเสน่หาตามประมวลรัษฎากร 
= Problem on the exemption of inheritance and gift income
according to revenue code / โดย ปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา
.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   9, 123 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3651 ร633 
 Title ปัญหาการอุทธรณ์ภาษีตามกฎหมายศุลกากรในชั้นฝ่ายปกครอง = Problems of
duty appealing in the administrative authority level under the
customs law / โดย รัตนะ นาคมะเริง.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   12, 283 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT 3552.3 ป464
 Title ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของการมีสถานประกอบการถาวรตามนัยของ
อนุสัญญาภาษีซ้อนและภาระภาษี = Problem concerning ambiguity in the
meaning of "permanent establishment" in the double taxation
avoidance treaty, and the resulting tax treatments / โดย ประภาศรี ศรีสุมะ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   9, 141 แผ่น.

 

Call Number  วพ K 4505 พ434 
 Title ปัญหาภาษีเงินได้เชิงสันนิษฐานตามมาตรา 49 เปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียและประเทศ
สหรัฐอเมริกา = Problems in presumptive income tax under section 49
in comparison to Australian law and the U.S. law / โดย พรพรรษา สิงขรบุตร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   9, 173 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3613 ก75 ว432 
 Title ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจเกษตรกรรม = Problem in corporate
income tax and value added tax for agricultural business / โดย วรพงษ์ ทองแก้ว.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   10, 192 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3552.4 บ44 ส436 
 Title ปัญหาภาษีเงินได้บางประการภายใต้ประมวลรัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซ้อน 
: กรณีกิจการร่วมค้า ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย = Tax problems
under the revenue code and double tax agreements (DTAs)
: with special references to joint ventures doing business
in Thailand / โดย สรณี ดุสิตสุวรรณ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   10, 180 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3615 พ434
 Title ปัญหาภาษีระหว่างประเทศบางประการ : กรณีมาตรการทางภาษีภายใต้พระราชกฤษฎีกา 
ฉบับที่ 442 พ.ศ. 2548 = Some problems of international taxation
with special reference to the Royal Decree no. 442 (B.E. 2548) /
โดย พรพรรณ แพทยานันท์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   9, 172 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT 3138 พ363
 Title ภาษีเพื่อการศึกษา = Education tax / โดย พนิดา คู่ดำเกิง.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   8, 190 แผ่น.

 

Call Number   วพ KD5586 .พ454
 Title ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตรตามประมวลรัษฎากรกับมาตรการเงินส่วนเพิ่มเติมอัตราคงที่
สำหรับการเกษตรกรรม (agricultural flat rate scheme) : กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ
= VAT on agricultural products under the revenue code & agricultural
flat rate scheme : in the case of the United Kingdom / โดย
พรหมรักษ์ เชาว์วุฒิประสิทธิ์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   13, 303 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3582.3.ก65 ว432 
 Title มาตรการจูงใจทางภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย
กับประเทศออสเตรเลีย = Tax incentives for research and development :
a comparison between Thailand and Australia / โดย วฤตดา ทิพย์พิมานชัย
.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   11, 187 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number  วพ KPT3690 .จ374 
 Title ระยะเวลาและอายุความภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = Period and prescription
of reveneu code / โดย จตุรพักตร์ ลับเหลี่ยม
.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   10, 247 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3567 ป464 
 Title สิทธิของผู้เสียภาษีกับการบังคับหนี้ภาษีอากรค้าง : ศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร
= Taxpayer's right concerning the enforcement outstanding
tax debt / โดย ประโมท พุทธสุภะ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   7, 246 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT 3580 พ24 
 Title สิทธิประโยชน์ทางภาษีกณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง = Tax incentives
related to the donation for political parties / โดย พจมาน ริตแตง.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   7, 129 แผ่น.

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2552

 

Call Number   วพ KPT3574 .จ372
 Title มาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีจากการโอนย้ายเงินได้ประเภททรัพย์สิน 
= Anti-property income shifting measure / จตุจักร อุเทนพันธ์. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
 Descr.   10, 141 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3560 .ณ635
 Title การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = Tax recovery under
the revenue code. / ณัฐวรรณ  เรืองเดช.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   13, 197 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ K4544 .ณ653
 Title การนำหลักความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้มาใช้กับการกำหนดราคาโอนเพื่อการประเมินภาษีเงินได้
= Application of comparability principles  in transfer pricing for tax assessment. 
/ ณัษฐา วงศ์อร่าม.
Imprint  [กรุงเทพฯ] :  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 
 Descr.   8, 103 แผ่น. 

 

Call Number   วพ K4465 .ด726
 Title รายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีเงินได้ในประมวลรัษฎากร = Icome tax expenditures
in  the revenue code. / เดชาธร  พงษ์ถมมา.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr. 

 7, 203 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3588 .ท633
 Title หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้โดยอาศัยหลักแหล่งเงินได้ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 = Source principle related to income  taxation 
: comparative study between Thailand and United States of America 
/ ทัตพงศ์ กรีติยุตานนท์
Imprint  [กรุงเทพฯ]  : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.    10, 331 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3582 .ธ363
 Title ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญในการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร = Problems  in bad debt
write-off in relation to income tax under therevenue code. / ธนิดา อารยะรังสฤษฏ์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.    9, 123 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3555.ส36 น33
 Title ภาระภาษีของวิชาชีพสถาปนิก = Tax burdens of architects / นนท์ ชุบอุปการ.  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   7, 125 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KJR3131 .พ236
 Title การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยภาษีและการควบคุม : ศึกษากรณีสารเคมีป้องกันกำจัด 
ศัตรูพืชและสัตว์ = Tax and control measures for environmental
management : case study of pesticides / พจณัฏฐ์ สมใจ.  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   12, 212 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3579 .ว653
 Title การนำระบบเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักลดหย่อน 
= Replacement of personal deductions with tax credits
in individual income tax system / วาสนา สุขสมัย.  
Imprint   [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   11, 201 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3670 .ว622
 Title การยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับหน่วยงานของรัฐ = Building and land tax 
exemptions for state agencies / วิชชุกาญจน์ พัฒนพันธ์ชัย.  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   13, 267 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3627 .ส736
 Title ปัญหาบางประการเกี่ยวกับฐานในการคำนวณภาษีสรรพสามิต = Problem relating 
to base for computation of excise tax / สุดารัตน์ วุฒิเศรษฐไพบูลย์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   13, 129 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3593 .ส736
 Title มาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมกิจการสาธารณกุศล = Tax measures for 
promoting charitable activities / สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี.  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 
 Descr.   6, 158 แผ่น.

 

Call Number   วพ HD9130.8.ก1 ส746
 Title ปัญหาบางประการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ = Some problems 
relating to the tobacco excise tax / เสริม เอียดตรง.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   9, 174 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3645 .อ633
 Title ปัญหาหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการประเมินการอุทธรณ์ และการบังคับชำระหนี้
ภาษีศุลกากรค้างตามกฎหมายภาษีศุลกากร
 = Legal problems of administrative 
procedure concerning assessment, appealing and execution of
customs duty under the  customs law / อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ.  
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   9, 228 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3569.3 .อ727
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา : ศึกษากรณีพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้า
 = Energy conservation 
tax measures of Thailand compare with United States of America :
case study of fuel   and electricity / อุชุกร  ก้องพานิชกุล.  
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   9, 107 แผ่น.

 

Call Number   KU2820.อ7 ผ222
 Title การปฏิรูประบบตอบข้อหารือของกรมสรรพากร  =  Reform of Revenue 
Department's Private Ruling System / ผจญกร  อุดมธรรมภักดี.  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2552.
 Descr.   11, 144 แผ่น. (สารนิพนธ์)

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2553

 

Call Number   วพ KKM3558 .พ634
 Title การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรโดยหนังสือตอบข้อหารือทางภาษีอากรในลักษณะสัญญา
กำหนด ความรับผิดล่วงหน้า / โดย พิทยา ไชยมหาพฤกษ์., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ K4484.2 .ณ654
 Title การจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการส่งเสริมการโอนเทคโนโลยี
เข้ามาในประเทศกำลังพัฒนา  / โดย ณิศรา วัฒนศรี., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3633 .พ443
 Title การนำหลักสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  / โดย พรรณิศา ธีระกุลพิศุทธิ์., 
2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ K4505 .ส726
 Title การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสด้วยมาตรการเครดิตภาษีเงินได้
เนื่องจากการทำงาน  / โดย สุกานดา ศรีบุญส่ง., 2553 
Imprint  
 Descr. 

 

 

Call Number   วพ KPT3550 .ว649
 Title การมีผลใช้บังคับย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากรไทย / โดย วิไลลักษณ์  ศรีสุขใส., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3552 .ณ635
 Title การให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่ออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ตามมาตรา 190
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
/ โดย ณัฐวรรณ สาระคง., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ K4466 .ป334 
 Title  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรค้าง 
/ โดย ปณต ยงยุทธ., 2553
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3633 .น556
 Title ใบกำกับภาษีปลอม  / โดย นววิธ มานะกุล., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3671 .พ633
 Title ปัญหาการกำหนดค่ารายปีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
/ โดย พันธาทิพย์ ศรีขวัญ., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3217 .อ374
 Title ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์และหนี้สินในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ/ โดย อพาลินท์ ลิ้มธเนศกุล., 2553 
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT3588 .จ645 
 Title ภาษีเงินได้เกี่ยวกับตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / โดย จิรศักดิ์ ชะออน. 2553
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT3553.3 .ว264
 Title มาตรการทางภาษีสำหรับการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital)
ภาคเอกชน
ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย 
/ โดย วชิรศาสน์ ชเลิศเพ็ชร์., 2553
Imprint  
 Descr.   

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2554

   

Call Number   วพ KPT3588 .พ657 2554
 Title การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากทรัพย์สินในต่างประเทศ / โดย พิสุทธินี สุทินฤกษ์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   15, 236 แผ่น.
 
 
 
 
Call Number   วพ KPT3128 .พ624 2554
 Title การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Imposition of
environmental taxes by local governments / โดย พัชรี บุสสกร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   12, 179 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3705 .ศ464 2554
 Title การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร =  Tax amnesty / โดย ศรายุทธ ทอนโพธิ์. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  11, 172 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3573 .ธ356 2554
 Title เงินเฟ้อกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา =  Inflation and the personal 
income tax / โดย ธนวิทย์ ปิยะปานันท์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   7, 154 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3595 .ฤ336 2554
 Title ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสหกรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Problems on 
income  taxation of cooperatives  according to the revenue code
/ โดย ฤทธิรณ วงศ์นวล.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr. 

 [12], 205 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3633 .น654 2554
 Title ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์สำหรับการให้บริการระหว่างประเทศ 
= VAT problems with  respects to the application of zero-rates VAT
for international services / โดย นิอร ยุคลธง.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  12, 182 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT3613.ธ36 อ365 2554
 Title ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารพาณิชย์ = Specific business 
tax problems of commercial banks  / โดย อธิศรี โพธิสุธา
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   6, 179 แผ่น.   

 

Call Number   วพ KPT3551 .พ445 2554
 Title ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร =  Problems in 
enacting tax subordinate legislation / โดย พรรษมน สิริกุลพัฒนสาร.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  9, 205 แผ่น.  

 

Call Number   วพ KPT3592 .พ253 2554
 Title ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเลิกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล = Income tax
problems related to liquidation of company or juristic partnership
/ โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   14, 246 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3600.ง73 ศ646 2554
 Title ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล = International income 
tax problems on dividend / โดย ศิริธร แสงจันทร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  12, 203 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT971 .ส717 2554
 Title ปัญหาภาษีบางประการของกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
= Some taxation problems of international sea freight
forwarding enterprises / โดย สุชาดา วาสนาพาสุข.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   11, 209 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT3588 .ม736 2554
 Title

ภาษีเงินได้ตราสารอนุพันธ์ : การจัดเก็บและการขจัดภาษีซ้อน = Income tax on
financial derivatives : taxation  and the double tax elimination
/ โดย มุทิตา กิติเรียงลาภ

Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  13, 249 แผ่น : ภาพประกอบ.   

 

Call Number   วพ KPT3621 .ส736 2554
 Title ภาษีมรดกและภาษีการให้ :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
= Estate tax and gift tax comparison between Thailand and United
States of America / โดย สุธิดา ถนอมจิตร.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   15, 336 หน้า. 

 

Call Number   วพ KPT3569.3 .อ372 2554 
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ =  Tax incentive to
promote the use of solar energy  / โดย อนุชธิดา หิรัญพานิช
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   12, 139 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number  วพ KPT3553.3 .ก962 2554
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
= Tax incentive for investment  in Clean Development
Mechanism Project / โดย กัญชวีร์ ศิริคำ.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   10, 119 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3613.ภ63 ก765 2554
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีภาพยนตร์
= Tax incentive for Thai cultural capital : case study of film
for promoting Thai cultural / โดย กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  10, 145 แผ่น.       

 

Call Number   วพ KPT3555.พ62 ศ646 2554
 Title มาตรการทางภาษีสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ = Tax measures for the 
disabled and caregivers of the  disabled / โดย ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   17, 290 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3613.ป46 ล465 2554
 Title มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัย = Tax treatment for promoting 
insurance business / โดย ลลิษา ภัทรแสงไทย
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   15, 341 หน้า : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3495 .ว656 2554
 Title มาตรการภาษีเพื่อสื่อสาธารณะ =  Tax measures for public 
broadcasting / โดย วันวิสาข์ ขาวคม.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  10, 123 แผ่น.    

 

Call Number   วพ KPT3550 .ธ643 2554
 Title หลักความยินยอมให้จัดเก็บภาษีของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
=  Principle of consent in taxation in constitution of the Kingdom
of Thailand / ธีรพงษ์ ปีตวัฒนกุล. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   6, 123 แผ่น.