ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

สาขากฎหมายธุรกิจ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายธุรกิจ ปี 2549

 

Call Number  วพ KPT 938 .ส732  
 Title กฎหมายที่ใช้บังคับกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างประเทศในประเทศไทย
= Applicable law on international bill of exchange 
and promissory note in Thailand / สุพจน์  จิรธีรโชติ.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KBP 184.9 อ65 ส42  
 Title กฎหมายอาหารฮาลาล = Halal food law / สมเกียรติ  ตรีรยาภิวัฒน์.
Imprint  
 Descr.   

  

Call Number   วพ KPT 3420 ข64 ศ64 
 Title การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
= The consumer protection on direct sales and direct markets 
act A.D. 2002 (B.E. 2545) / ศิริทิพย์  แสงทอง.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT1328.พ6 อ633 
 Title การจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานคนพิการตามกฎหมายไทย : ศึกษาภายใต้กรอบ
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ = The
employment  and labour protection of disabled person on Thai
laws : studied under the Conventions of International Labour
Organization (ILO) and foreign laws / อัทธายุ  อมาตยกุล.
Imprint  
 Descr. 

 

 

Call Number   วพ KPT 938 ส434 
 Title การใช้ตั๋วแลกเงินในการระดมเงินผ่านธนาคารพาณิชย์  = Usage of bills of 
exchange for raising of fund in commarcial [sic] banks / สมทรง  สิทธิภาคคุณ.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT3276 .ค362  
 Title การดำเนินคดีแบบกลุ่มกับปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่ดำเนินคดีแทน
โดยเจ้าหน้าที่คุ้ัมครองผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39
= Problems on civil suit under the Consumer Protection Act, B.E. 2522,
section 39 with regard to class actions/ คนึงนิจ  บุญบานเย็น.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ K 4460 น646  
 Title การนำหลักสุจริตมาใช้ในทางกฎหมายภาษีอากร : ศึกษาเฉพาะกรณีการตอบข้อหารือ
โดยกรมสรรพากร = Application of the principle of good faith in
tax law : case study Revenue Department's ruling letters
/ นารีมาน  รักธรรม.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 816.5 ส736  
 Title ข้อห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง : ผลทางกฎหมายและผลกระทบที่มีต่อธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่
= No-assignment clause : legal effect and impact on modern financial 
transactions / สุดา  หวังสู่วัฒนา.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 1942 ว736  
 Title ความรับผิดของกรรมการที่บริหารบริษัทในกรณีบริษัทล้มละลาย = Liabilities of managing
director in case of the bankruptcy of company / วุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 926.2 ล62 ภ65  
 Title นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 = Buyer-seller juristic relations in agricultural
futures contract under Agricultural Futures Trading Act, B.E. 2542 
/ ภาวิณี  กรุดทอง.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 504 จ753  
 Title แบบและการกระทำที่ก่อให้เกิดความผูกพันในสัญญาซื้อขาย = Forms and acts
which cause binding in the contract of sale/ จุฬธิดา จุลละบุษปะ.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 939.3 ล24 ณ622  
 Title ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของผู้แทนหรือตัวแทนบริษัทในเช็ค = The legal problems
concerning signature of representative or agent of the company in check /
ณัชชา  จิระสวัสดิ์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 938 ศ643  
 Title ปัญหาตั๋วเงินที่มีการแก้ไขข้อความสำคัญ = Legal problems on the alteration bills
/ ศิรประภา  ทองแย้ม.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 687 ศ646  
 Title  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ = Legal problem of 
the land in the special economic zone / ศิริเพ็ญ  แตปรเมศามัย.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3217 ธ363  
 Title ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการสือสารแห่งประเทศไทย = The problem
of state enterprise on corporate income tax according to
Corporatization Act, 1999 : the case of the Communication
Authority of Thailand / ธณัฏฐา พันธ์พิลา.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 1160.73 ส726  
 Title ปัญหาและแนวทางการคุ้มครองงานแพร่เสียงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ = Problems
and means of protecting broadcasting works under Thai 
copyright law / สุจิตตา  ธีรโรจน์วิทย์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT 3239 ต546  
 Title  ปัญหาสัญญามาตรฐานตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
= Problem of standard contract on the Land Development
Act, B.E. 2543 / ต่อลาภ ไชยเชาวน์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT 962 จ733 
 Title มาตรการส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย = Legal measures
for venture capital in Thailand / จุฑามาส  ลบแย้ม.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number  วพ KPT938 .พ63  
 Title หน้าที่ยื่นตั๋วให้ผู้จ่ายใช้เงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีตั๋วแลกเงินซึ่งถึงกำหนดแน่นอน 
= Duty to present bills for payment : a case study of bills of
exchange payable at a definite time / พิณเพ็ญ  ธีระวัฒน์.
Imprint  
 Descr.   

 

Call Number   วพ KPT 874 พ363 
 Title หลักสุจริตของผู้ขายในสัญญาซื้อขาย = Goodfaith in seller /
พนิต เหล่าจรุงเภสัชกร.
Imprint  
 Descr.   

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายธุรกิจ ปี 2550

 

Call Number  วพ KPT1279 .ส736 
 Title กฎหมายคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ = Sportsman protection law  / โดย
สุนาฏ  หาญเพียรพงศ์. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2550
 Descr.   8, 239 แผ่น.

 

Call Number   วพ K1328 .ด346
 Title กรรมการสำรองในบริษัท = Alternate directors of the company
/ โดย ดนยา  โรจนานนท์.
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
 Descr.   6, 205 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT900 .น464 
 Title การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน = The protection of guarantor's rights
/ นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr.  7, 143 แผ่น.

 

Call Number  วพ K1447.2 .ต524 
 Title การคุ้มครองสิทธิในการแสดงและบุคลิกลักษณะของนักแสดงกับกฎหมายไทย : 
เน้นการแสดงที่มีการบันทึกภาพและเสียงไว้แล้วและการแสดงที่มีการบันทึกภาพ
แต่เพียงอย่างเดียวไว้แล้ว 
= Protection of performers' rights and character
merchandising in Thailand : emphasizing the recorded visual and
audiovisual works  โดย ตวงรัก เพ็ชรกุล
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr. 

 7, 201 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT3056 อ444
 Title การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : ศึกษาโครงสร้างของนิติสัมพันธ์และผลทางกฎหมาย
ของการแปลงสินทรัพย์ ประเภทที่สาธารณะเป็นทุน
= Assets capitalization
: legal relations and legal effects in capitalization of domaine
[sic] public / โดย อมรรัตน์  เจือจาน.
Imprint กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr.   11, 259 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT1160 .ช463
 Title ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
= Legal presumptions in section 62 of Copyright Act B.E. 2537
/ โดย ชยาธร เฉียบแหลม
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr.   9, 154 แผ่น.

 

Call Number  วพ K953 ศ744 
 Title ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณี 
ของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า 
= Product liability
: a study of non-manufacturing or non-selling or non-importing
franchisor /  โดย ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์.
Imprint  [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   4, 235 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT1330 ป646 
 Title ค่าจ้าง = Wages / โดย ปาลิน ตั้งสุณาวรรณ
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
 Descr.   7, 241 แผ่น.

 

Call Number  วพ K1773 ส744 
 Title ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม = Indemnity in 
respect of unfair dismissal / โดย สุรภา ศรีเมือง
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   8, 204 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT3624 ส754 
 Title เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร = Penalty and surcharge
according to the revenue code / โดย เสาวลักษณ์ กาญจนะ
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  9, 173 แผ่น.

 

Call Number  วพ KPT1479.อ62 ป634 
 Title ปัญหากฎหมายในการประกอบอาชีพอิสระของบุคคลธรรมดาต่างด้าว 
= Legal problems on self employment of foreigners
 / โดย ปัณรส ถิ่นถนอม
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  6, 143 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT1362 ว644
 Title สถานภาพทางกฎหมายและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักแสดง = The legal status
and the protection of performer's welfare / โดย วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 
 Descr.   8, 227 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT926 ร825
 Title สัญญาเบื้องต้น : ศึกษากรณีสัญญาจะซื้อจะขาย = Preliminary contract :
a case study on an agreement to sell or to buy /  โดย เรืองวลี ทองนิ่ม
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  9, 131 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT877 พ424
 Title สัญญามาตรฐานเช่าซื้อรถยนต์ = Standard contract of 
hire-purchase of  car /  โดย พลกฤต บวรไกรเลิศ.
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  9, 267 แผ่น.

 

Call Number  วพ K1340 จ736 
 Title สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น : ศึกษารูปแบบและเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิออกเสียง 
= Shareholder's voting right : concentrate on forms and         
conditions / จุฑามาศ ตันบุญเพิ่ม
Imprint [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  9, 188 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT1330 อ454
 Title หน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดกิจการชั่วคราว 
= The duty pay money to the employees during suspension
of business / โดย อรวรรณ เกษร
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.  8, 167 แผ่น.

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายธุรกิจ ปี 2551

 

Call Number  วพ K738 จ47 
 Title การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว = Determination of
foreigner's right over land /โดย จเร จารุวังสันติ
.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   6, 136 แผ่น. 

 

Call Number  วพ K4095 .ป446 
 Title การใช้อากาศยานเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ : ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศ
ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรับใช้แก่วัตถุอากาศยาน = Asset based aircraft financing regarding
to convention on international interests in mobile equipment as applied
to aircraft equipment / โดย ปรมาภรณ์ วีระพันธ์.
  
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   8, 137 แผ่น. 

  

Call Number   วพ K795 .จ743
 Title การนำหลักกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะ fiduciary มาใช้บังคับในประเทศไทย
= Reception of the law on fiduciary into Thai legal system / โดย จุมพล แดงสกุล.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   6, 125 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number  วพ KPT920 .น623  
 Title  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
= Legal problem on electronic commerce contract /
โดย นิชธิมา ปะจันทบุตร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr. 

 9, 212 แผ่น

 

Call Number  วพ KPT3670 .ส74  
 Title ปัญหาภาษีค้างของภาษีโรงเรือนและที่ดิน = The legal problem
incomplete tax of land and house tax / โดย
เส่ง แก้วเหลา.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   8, 273 แผ่น . 

 

Call Number  วพ HD 4885 ท9 ส736 
 Title  ผู้ฝึกงาน = Apprentice / โดย สุธาสินี เจริญสิทธิ์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   8, 109 แผ่น. 

 

Call Number  วพ K1362 .ส646  
 Title  มาตรการควบคุมการรวมธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
= Business combinations control under competition law
/ โดย สารัฐ ไตรปิยะวงษ์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
 Descr.   11, 299 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number  วพ KPT926.3.ฟ84 อ746  
 Title  วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... = Analysis of
Franchise bill / โดย อุรารักษ์ ยอสินธุ์. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   12, 237 แผ่น 


 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายธุรกิจ ปี 2552

 

Call Number   วพ K1375 .ก756
 Title  บทบาทและสถานะของเจ้าหนี้ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
= Role and status of creditors for the collecting assets of the  Bankrupt
/ เกศินี วิวัฒน์วงศ์เจริญ.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   13,  142 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT858 .ค45
 Title นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาในโครงการจัดสรรที่ดิน = Legal relation of contract parties
in land development project / คมสันต์  เดชประเสริฐ
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   17, 456 หน้า : ภาพประกอบ. 

 

 

Call Number   วพ KPT962.8 .จ637
 Title ปัญหาสถานะทางกฎหมายของตั๋วสินค้า = Legal problems of
status of commodity instruments / จำปูน อภิบุตร. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.    12, 136 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ K1096 .ช645
 Title ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 : กรณีศึกษาเรื่องการ
ให้
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล = Problems of the application of the Credit Information
Business Act 2002 : study on  the issue  of data subject's consent / ชาลวรี  ชูทรัพย์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2552.
 Descr. 

 9, 218 แผ่น. 

 

Call Number   วพ K1338 .ธ363
 Title บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของตนเอง : กรณีบริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อป้องกันการเข้าครอบงำกิจการ 
= Company acquires its own shares : study on share  buy-back
as takeover defense / ธนิตา  วชิรปรีชาพงษ์.
Imprint   [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   11, 161 แผ่น.

 

Call Number   วพ K4319 .น465
 Title การคุ้มครองผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
= Consumer protection  on mobile commerce / นภัส ลำยอง.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   20, 585 หน้า : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT1947 .น633
 Title  บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย = Roles of
official receiver to administrate the bankrupt's estate นันทวุธ อุตสาหตัน.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   12, 155 แผ่น. 

 

Call Number   วพ K4339 .น633
 Title กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
= Laws relating to internet protocol television (IPTV) business / นิณณยา ผลอนันต์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 
 Descr.   10, 163 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ K1060.8 พ623
 Title มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่
ธนาคารพาณิชย์ = Legal measures for controlling non-bank operators
of electronic money cards business / พักตร์สิริ สื่อศิริธำรงค์
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
 Descr.   19, 246 แผ่น : ภาพประกอบ. มีซีดี-รอม 
1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. 

 

Call Number   วพ K1081 .ม333
 Title ผลทางกฎหมายของเช็คอิเล็กทรอนิกส์ = Legal effect of electronic
cheques / มนต์นภา จารึกสุนทร
Imprint  [กรุงเทพฯ]  : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552
 Descr.   18, 396 หน้า : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ K1116 .ว457
 Title ปัญหาข้อกฎหมายการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) =
Legal problems on  property fund (type 1) / วรวุฒิ อนุพรวัฒนากิจ. 
Imprint   [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   11, 247 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ K4095 .อ464
 Title ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ : ประเด็นข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ = Legal issues  
in operating low cost carrier business / อริย วิมุติสุนทร, ร้อยโท.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   11, 212 แผ่น : ภาพประกอบ. (มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. ) 

 

Call Number   วพ KPT3418 .อ646
 Title กฎหมายคุ้มครองและควบคุมธุรกิจค้าปลีก : ศึกษากรณีพฤติกรรมของ discount store 
= Law of protection and control of retail trading in commerce
: studying the case of the discount  store's behaviors / อารีย์รัฐ เร่งรักษ์ธรรม.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.   14, 329 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   K4157 .ธ64
 Title อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายเรือในการเดินทะเล = Added title Power, 
duty and liability of master in navigation  ธีระพงศ์ อิงคกุล.
Imprint   [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
 Descr.    9, 233 แผ่น. (สารนิพนธ์)

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายธุรกิจ ปี 2554

 

Call Number  วพ KPE926 .ค637 2554
 Title การบังคับคดีด้วยการขายทอดตลาดในกฎหมายลาวและไทย / โดย คำเพชร อุ่นเรือน. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.  12, 254 แผ่น.
 
 
 
Call Number   วพ KPT1410 .ก447 2554
 Title  กฎหมายคุ้มครองเวลาทำงาน =  Labour 
protection on working times / โดย กมลเนตร มหายศนันท์. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   -- [13], 183 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT1008 .ร557 2554
 Title  กองทุนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
=  Life insurance funds under Life 
Insurance Act (edition 2) B.E. 2551 
/  โดย รสสุคนธ์ ตันติวงศ์กร
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.    9, 151 แผ่น.  

 

 

Call Number   วพ KPT3490 .ป462 2554
 Title  การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 
ศึกษาขั้นตอนการร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
= Protection of mobile 
phone users : study of complaint 
procedure and settlement of dispute / โดย ประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   -- 13, 234 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT1250 .ว443 2554
 Title  การซื้อสินค้าโดยมีของแถม : ปัญหาทางกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค =
Purchase of goods with free gifts : legal problems concerning
consumer  protection / โดย วรรณวิภา รักอาชีพ.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr. 

 -- 13, 204 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT1376 .จ643 2554
 Title  การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 
=  Collective bargaining agreement in state enterprise 
 / โดย จารณต์ บูรณชัย
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   -- 13, 311 แผ่น.

 

Call Number   วพ KPT1155 .ล625 2554
 Title  การเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา 
= Termination of intellectual  property 
licensing agreement for an indefinite duration / โดย ลักษิกา ถิ่นสันติสุข. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   -- 16, 245 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3028 .น443 2554
 Title  การศึกษาปัญหาของข้อกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
= Study of legal problems on  foreign business operation / โดย นราฤทธิ์ กาแก้ว.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   8, 189 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT1946 .น346 2554
 Title  เจ้าหนี้บุริมสิทธิในกฎหมายล้มละลาย = Preferential 
creditors in Bankruptcy law / โดย นพรัตน์ เนียมคล้าย. 
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
 Descr.   -- 10, 228 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3487 .ว464 2554
 Title ปัญหากฎหมายไทยกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการ = Thai 
legal problems of persons with disabilities to access
the telecommunication services / โดย วลัยภรณ์ แสงเพ็ชร
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.  14, 226 แผ่น.  

 

Call Number   วพ KPT1946 .ค364 2554
 Title ปัญหานิติกรรมที่ลูกหนี้ทำขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
Problems concerning with the juristic act 
done by the debtor after the court 
issues the receiving order / โดย คทายุทธ์ ป้อทองคำ
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.  11, 112 แผ่น. 

 

Call Number  วพ KPT3276 .ส653 2554 
 Title ผลผูกพันคำพิพากษาของศาลตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. 2551
= Binding judgment under article 30, the Consumer
Case Procedure Act B.E. 2551 (2008) / โดย สิริลักษณ์ คล้ายสำเนียง.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   [6], 124 แผ่น.          

 

Call Number   วพ KPT956 .ส265 2554  
 Title  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 
: ศึกษาประโยชน์และการบังคับใช้
= Escrow Agent Act 
 B.E. 2551 : benefits and enforcement study /  โดย สง่า อัครปรีดี
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.   [12], 138 แผ่น.  

 

Call Number   วพ KPT3276 .ส733  2554  
 Title  มาตรการเรียกคืนสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
= Consumer protection : product recall /
โดย สุทธินี บริสุทธิ์ธรรม
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
 Descr.   11, 185 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3210 .ส456 2554
 Title  วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งราคาเพื่อกำจัดคู่แข่งขัน 
=  Legal problem concerning predatory  pricing / โดย สรวิชญ์ รักชาติ.-
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 Descr.  14, 255 แผ่น : ภาพสีประกอบ