2554

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายภาษี ปี 2554

   

Call Number   วพ KPT3588 .พ657 2554
 Title การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากทรัพย์สินในต่างประเทศ / โดย พิสุทธินี สุทินฤกษ์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   15, 236 แผ่น.
 
 
 
 
Call Number   วพ KPT3128 .พ624 2554
 Title การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Imposition of
environmental taxes by local governments / โดย พัชรี บุสสกร.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   12, 179 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3705 .ศ464 2554
 Title การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร =  Tax amnesty / โดย ศรายุทธ ทอนโพธิ์. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  11, 172 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3573 .ธ356 2554
 Title เงินเฟ้อกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา =  Inflation and the personal 
income tax / โดย ธนวิทย์ ปิยะปานันท์.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   7, 154 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3595 .ฤ336 2554
 Title ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสหกรณ์ตามประมวลรัษฎากร = Problems on 
income  taxation of cooperatives  according to the revenue code
/ โดย ฤทธิรณ วงศ์นวล.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr. 

 [12], 205 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3633 .น654 2554
 Title ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์สำหรับการให้บริการระหว่างประเทศ 
= VAT problems with  respects to the application of zero-rates VAT
for international services / โดย นิอร ยุคลธง.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  12, 182 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT3613.ธ36 อ365 2554
 Title ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารพาณิชย์ = Specific business 
tax problems of commercial banks  / โดย อธิศรี โพธิสุธา
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   6, 179 แผ่น.   

 

Call Number   วพ KPT3551 .พ445 2554
 Title ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร =  Problems in 
enacting tax subordinate legislation / โดย พรรษมน สิริกุลพัฒนสาร.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  9, 205 แผ่น.  

 

Call Number   วพ KPT3592 .พ253 2554
 Title ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเลิกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล = Income tax
problems related to liquidation of company or juristic partnership
/ โดย พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์.
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   14, 246 แผ่น : ภาพประกอบ. 

 

Call Number   วพ KPT3600.ง73 ศ646 2554
 Title ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล = International income 
tax problems on dividend / โดย ศิริธร แสงจันทร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  12, 203 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT971 .ส717 2554
 Title ปัญหาภาษีบางประการของกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
= Some taxation problems of international sea freight
forwarding enterprises / โดย สุชาดา วาสนาพาสุข.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   11, 209 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number   วพ KPT3588 .ม736 2554
 Title

ภาษีเงินได้ตราสารอนุพันธ์ : การจัดเก็บและการขจัดภาษีซ้อน = Income tax on
financial derivatives : taxation  and the double tax elimination
/ โดย มุทิตา กิติเรียงลาภ

Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  13, 249 แผ่น : ภาพประกอบ.   

 

Call Number   วพ KPT3621 .ส736 2554
 Title ภาษีมรดกและภาษีการให้ :  กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
= Estate tax and gift tax comparison between Thailand and United
States of America / โดย สุธิดา ถนอมจิตร.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   15, 336 หน้า. 

 

Call Number   วพ KPT3569.3 .อ372 2554 
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ =  Tax incentive to
promote the use of solar energy  / โดย อนุชธิดา หิรัญพานิช
Imprint  [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 Descr.   12, 139 แผ่น : ภาพประกอบ.  

 

Call Number  วพ KPT3553.3 .ก962 2554
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
= Tax incentive for investment  in Clean Development
Mechanism Project / โดย กัญชวีร์ ศิริคำ.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   10, 119 แผ่น : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3613.ภ63 ก765 2554
 Title มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีภาพยนตร์
= Tax incentive for Thai cultural capital : case study of film
for promoting Thai cultural / โดย กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  10, 145 แผ่น.       

 

Call Number   วพ KPT3555.พ62 ศ646 2554
 Title มาตรการทางภาษีสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ = Tax measures for the 
disabled and caregivers of the  disabled / โดย ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   17, 290 แผ่น. 

 

Call Number   วพ KPT3613.ป46 ล465 2554
 Title มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัย = Tax treatment for promoting 
insurance business / โดย ลลิษา ภัทรแสงไทย
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   15, 341 หน้า : ภาพประกอบ.

 

Call Number   วพ KPT3495 .ว656 2554
 Title มาตรการภาษีเพื่อสื่อสาธารณะ =  Tax measures for public 
broadcasting / โดย วันวิสาข์ ขาวคม.
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.  10, 123 แผ่น.    

 

Call Number   วพ KPT3550 .ธ643 2554
 Title หลักความยินยอมให้จัดเก็บภาษีของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
=  Principle of consent in taxation in constitution of the Kingdom
of Thailand / ธีรพงษ์ ปีตวัฒนกุล. 
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
 Descr.   6, 123 แผ่น.