รายชื่อวิทยานิพนธ์ สาขานิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย

สารนิพนธ์ นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (7)

3193

อภิญญา  แนงแหยม

สัญญาพัสดุกับสัญญาทางปกครองของไทยเปรียบเทียบฝรั่งเศส

2552

3194

ธวัชชัย   วรรณทอง

ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครอง

2552

3195

สมเกียรติ   ชัยวีรสกุล

ปัญหาทางปกครองของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   พ.ศ. 2548

2552

3196

นริศรา   ไกรราช

มาตรการทางกฎหมายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย

2552

3197

อมรรัตน์   กันไชย

ปัญหาการเรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบใช้   ค่าสินไหมทดแทน

2552

3198

มณฑาทิพย์  กรีมหา

ปัญหากระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทย

2552

3199

สุธรรม   ชมพู

ปัญหาการระงับข้อพิพาทสัญญาทางปกครอง   : ศึกษากรณีสัญญาไอทีวี

2552

3200

ไพโรจน์   สิริเพชร

ปัญหาการออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.2496

2552

3201

กัลยา   ไวเมธี

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างอาคารธุรกิจปลีกขนาดใหญ่

2552

3202

สงวนพงษ์   คำบุบผา

ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล   ศึกษากรณีเงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ

2552

3203

รักษ์ชยุตม์   สายพร้อมญาติ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีจราจรในชั้นพนักงานสอบสวน

2552

3204

สถิรภาค   อ่อวิเชียร

บทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิเด็กในคดีข่มขืนกระทำชำเรา

2552

3205

ธเนศ   ถิ่นขนอน

เปรียบเทียบเหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของศาลปกครอง   ฝรั่งเศส เยอรมัน และไทย เกี่ยวกับความเรียบร้อยของประชาชน

2552

3206

กชพงษ์   บริสุทธิ์

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาโดยการ   เพิ่มฐานความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณี ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย กรณีมีความสัมพันธ์ส่วนตัว   การพรากผู้เยาว์ ความผิดฐานลักทรัพย์ จำนวนเล็กน้อย

2552

3207

รณยุทธ   โสภาวนัส

ผลกระทบของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา   พ.ศ. 2550   (ฉบับที่ 19 )

2552

3208

อรรถพล   กองชัย

การแย้งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการโดยผู้เสียหาย

2552

3209

ธรรมรัตน์   รัตนพันธ์

กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3210

วิศรุต   จิณแพย์

การคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

2552

3211

ยุวดี   แต้ศิริ

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเชื่อของสภาบันการเงิน

2552

3212

ชยพล   ยั่งยืน

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้บริโภคจากการทำสัญญาซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2552

3213

กนกวรรณ   ถินปวัติ

ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศัลยกรรมความงาม

2552

3214

สุชาติ   วรรณเมืองเก่า

มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   พ.ศ. 2551

2552

3215

สุรีรัตน์   จิ้นอิ่ม

ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึด   อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2552

3216

สันติ   นักบุญ

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง   : ศึกษากรณีความไม่มีส่วนได้เสียในกระบวนการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   พ.ศ. 2539

2552

3217

จันทร์จิรา   วานิช

ปัญหาข้อกฎหมายในการสลายการชุมนุม   : ศึกษากรณีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการกระทำฝ่ายปกครอง

2552

3218

นพพล   สมิตพุกนะ

มาตรการทางกฎหมายที่ใช้เป็นกลไกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง   อาเซียนกับสหภาพยุโรป

2552

3219

จักรภพ   บุญรัศมี

ผลกระทบต่อการไม่ได้ใช้สิทธิในการนำเสนอพยานหลักฐานของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

2552

3220

อภิชาต   เพชรรัตน์

การเยียวยาแก้ไขการผิดสัญญาตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ   ค.ศ. 1980   : ศึกษาเฉพาะการลดราคา

2552

3221

พัชรี   สุชาติพงค์

ปัญหาในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

2552

3222

วันศิริ   ปิยธรรมวงศ์

แนวทางในการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงิน

2552

3223

วิทยา   พลอยเพ็ชร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพนักงานจ้าง   : ศึกษากรณีการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3224

เกริกไกร  นรภาร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายโดยพนักงานอัยการ

2552

3225

ทวีศักดิ์  ตั้งตรงไพโรจน์

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่   2 ) พ.ศ.2551 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งของคณะกรรมการธุรกรรม

2552

3226

วรศักดิ์   สุวรรณโณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์

2552

3227

สุทิพย์   ไสวงาม

ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

2552

3228

ณรงค์ฤทธิ์  แสงชาติ

เปรียบเทียบความรับผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงและภาพยนตร์

2552

3229

ประพัฒน์   ช่อกระถิน

ปัญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ. 2539

2552

3230

จุฬาพร   อินทับ

ปัญหากฎหมายจากการจัดตั้งสหภาพแรงงานของลูกจ้างภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์   พ.ศ. 2518

2552

3231

กฤติพงศ์   ชนาชน

ปัญหาเอกสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

2552

3232

ระวี   ศรีเทพ

บทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ

2552

3233

ดุสิต   ฉิมพันธุ์ทวีสุทธิ์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทมหาชนที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น

2552

3234

พิษณุ   ทูลธรรม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน   : ศึกษากรณีโฉนดที่ดินที่ออกตาม มาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3235

ชาญชัย   ไกรเสน

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน

2552

3236

สุพจน์   ใยแก้ว

ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าและการลงทุนในที่ราชพัสดุ

2552

3237

ปทิตตา   สิริภาพโสภณ

การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2552

3238

วิชาญ   ศรีสิงห์

อำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2552

3239

สุรศักดิ์   โยธา

ปัญหาในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ   ป.ป.ช.ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2552

3240

นันทิดา   วงษ์นาป่า

ปัญหาการควบคุมและการตรวจสอบการกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง : ศึกษาตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   พ.ศ. 2551

2552

3241

ณยศ  วิจารณ์ภูธร

มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

2552

3242

สังเวียน   เทพผา

ปัญหาทางกฎหมายในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ   แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2552

3243

รังสิยา   จุลมนต์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

2552

3244

ศศิธร   บูรณากาญจน์

ปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในทางการศึกษาของคนต่างด้าวระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาพันธกรณีตามข้อตกลง   GAT

2552

3245

ภัทรินทร  ชื่นสุวรรณ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้บุคคลธรรมดาที่ไม่อยู่ในสถานะใช้หนี้ได้ : ศึกษากรณีการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน

2552

3246

วีระยุทธ   แสงไกร

ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในฉลากสินค้า

2552

3247

สมนึก   สันติมาลัย

ผลกระทบของบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   มาตรา 309   ทวิ วรรคแรก : กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์

2552

3248

ปัญญา   แตงฮ่อ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจ : ศึกษา   กรณีการดำเนินการทางวินัยจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผู้บังคับบัญชา

2552

3249

ประพาฬรัศมี  ประยูรหงษ์

ปัญหาในการนำลิขสิทธิ์มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้

2552

3250

สุราค์รัตน์  บุญสรรค์

ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550

2552

3251

อัจฉรีย์   ลิมปิชัย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับวัด

2552

3252

ธนรัช   อร่ามเรืองกุล

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการกำหนดให้การทำงานบริการสังคม   เป็นมาตรการลงโทษ

2552

3253

วิมลวรรณ  อาภัสสระนนท์

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

2552

3254

ดวงพร  ขลายแย้ม

การชดใช้ความเสียหายโดยรัฐภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร   ค.ศ.2000

2552

3255

ภูริพัฒน์  ชุ่มธรรม

ปัญหาในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา:   ศึกษากรณีหนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้มีหลักประกัน

2552

3256

รุ่งโรจน์  เรืองปราชญ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   ในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

2552

3257

สรนิตย์   มีเดชา

ปัญหาทางกฎหมายในการจ่ายค่าตอบแทน   ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา   พ.ศ.2544

2552

3258

พูนศรี   พงศ์เพชรดิถ

ปัญหาการละเมิดอำนาจศาลในประเทศไทย

2552

3259

สุทธินันท์  พรรณพะงาพันธุ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจฟิตเนส

2552

3260

จุรีพร   กงนอก

ปัญหาการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในสถานบริการ

2552

3261

สมหมาย  ใจสว่าง

ปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบการยุบพรรคการเมือง

2552

3262

ณรงค์วิทย์  วรวงศ์

ปัญหาการสิ้นสภาพ   การเลิกและการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พุทธศักราช 2550

2552

3263

คมกริช  ดิษฐเจริญ

การใช้มาตรการบังคับทางอาญากับผู้กระทำความผิดทางเพศที่มีความผิดปกติทางเพศ

2552

3264

อนนท์  ทองสัมฤทธิ์

ปัญหาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

2552

3265

ศกิมินาภรณ์  สุวรรณรงค์

ปัญหาการยุบพรรคการเมืองไทย

2552

3266

ช่อประดิษฐ์  เนียมประดิษฐ์

การคุ้มครองสิทธิของผู้คุมขังในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2552

3267

จารุณี  กิจตระกูล

ปัญหาข้อกฎหมายของการขอให้พิจารณาใหม่ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   ตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

2552

3268

ญิญโญ  คูวัฒนาเสนีย์

การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของคนต่างด้าวในด้านการศึกษา

2552

3269

ผุสดี  มณีรอด

ปัญหาการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ

2552

3270

กรองกมล  สันตจิตร

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิด   ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

2552

3271

วิภาวี  พิกุลงาม

การนำวิธีการกันตัวผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นพยานมาปรับใช้กับการสืบสวนและสอบสวนของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   (ป.ป.ท.)

2552

3272

มิรันทร์รัช  ชิตถุง

การแก้ไขทบทวนมติชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงของคณะกรรมการ   ป.ป.ช.

2552

3273

ณัฐวุฒิ  ขวัญสิริโสภา

ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหาย  ทางจิตใจ

2552

3274

อภิชาติ  ปุญญะฐิติ

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูล   ข่าวสารที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล

2552

3275

ไพบูลย์  คำโนนม่วง

ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   ทางอินเตอร์เน็ต

2552

3276

วิทูรย์  สุขประดิษฐ์

การคุ้มครองพยานเด็กในการให้ปากคำในชั้นพนักงานสอบสวน

2552

3277

นพพล  สมิตพุกนะ

มาตรการทางกฎหมายที่ใช้เป็นกลไกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป

2552

3278

นภาวรรณ  ลับบัวงาม

ปัญหาการจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในกรณีที่มิได้กระทำความผิด

2552

3279

บวร  เพิ่มพูน

แนวทางในการเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาเช่าเรือเดินสมุทรเพื่อกำหนด   ระยะเวลา (Time   Chart-party ) สำหรับประเทศไทย

2552

3280

ปรัชญา  สุราวุธ

ปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

2552

3281

อรุณ   ว่องไว

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่แพทย์

2552

3282

นริตา  นาคบาตร

ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย

2552

3283

วรรณภา  รุจิเสถียร

ปัญหาทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะองค์กร :  ศึกษาปัญหาการได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกระทำผิดในองค์กรอาชญากรรมที่ให้ข้อมูลอันสำคัญและเป็นประโยชน์ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2552

3284

กชกร  พ่วงกลัด

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ทางเท้าในการประกอบธุรกิจโดยแปลงเป็นทุน

2552

3285

วรรณนิศ่า   โตอดิเทพย์

ปัญหาเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นภาษี   และการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

2552

3286

พรพิมล  สวัสดิผล

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพลามกทางอินเทอร์เน็ต

2552

3287

ณัฐพงษ์   จันทสุทธิบวร

การจ่ายค่าชดเชยและประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

2552

3288

ศิริพัฒน์    บุญมี

ปัญหากฎหมายในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการของพนักงานอัยการ

2552

3289

อานนท์  ปิยะมิตร

ปัญหาในการกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่   สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

2552

3290

จิระศักดิ์  สุวรรณมณี

การขาดนัดของอัยการซึ่งเป็นโจทก์ในคดีอาญา

2552

3291

ชญาดา  รักษ์วงศ์

ปัญหาทางกฎหมายในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

2552

3292

นนิชรา   โคตรมณี

มาตรการกำกับดูแลการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

2552

3293

ทวีศักดิ์  ชูทอง

มาตรการบังคับทางปกครองในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2552

3294

ทิวากร  พนาวัลย์สมบัติ

การปรับโครงสร้างหนี้ตาม   พระราชกำหนดบรรษัทสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 : ศึกษากรณีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

2552

3295

ศิรินทิพย์  ดวงสุวรรณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบุรกิจสินเชื่อและการติดตามการทวงหนี้ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank)

2552

3296

อานันท์  วิชเศรษฐสมิต

ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

2552

3297

พัชรียา  เหมวิรุฬห์

ปัญหาการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการฟอกเงิน

2552

3298

กุสุมาลย์  ลากูล

ปัญหาการทำสำนวนคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2552

3299

ศศิกานต์  บางสมบุญ

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บัตรเครดิต

2552

3300

ชูชาติ  ณ  ระนอง

ปัญหางกฎหมายของรัฐในการอำนวยความเป็นธรรมในการได้มาซึ่งอวัยวะ : ศึกษากรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ

2552

3301

พิสุทธิ์   ภูทองโปร่ง

ศึกษาเปรียบเทียบปัญหากระบวนการออกกฎหมายในระบบรัฐสภากับระบบเผด็จการทหารไทย

2552

3302

ปิยะรัตน์   ทองแก้ว

ปัญหาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา   พ.ศ. 2544

2552

3303

ต่อตระกูล   จุลมณี

ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน   ในการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลตำบล

2552

3304

ทวีสักดิ์  ชูทอง

มาตรการบังคับทางปกครองในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนี้ที่ของรัฐ

2552

3305

เกาศัลย์  แก้วยิ่งยงค์

มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2552

3306

ชาญวิทย์   บุตรสีทัด

มาตรการทางกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนท้องถิ่น

2552

3307

จิณห์จุฑาดา  ชินธนาชัยโรจน์

การร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับเอกชนในกิจการเชิงพาณิชย์การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ   ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

2552

3308

ภูมิชัย  วิเศษสา

การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   พ.ศ. 2457

2552

3309

ยอดขวัญ   วิเศษศรี

บทบาทและหน้าที่ของทนายความในคดีปกครอง

2552

3310

สุภา  วงศ์ปัญญา

หลักการประกันการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2552

3311

สุมิตร  นันสถิตย์

ความรับผิดทางอาญาของบิดา   มารดา หรือ ผู้ปกครอง  ในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

2552

3312

ตฤณ  แม่นมาตย์

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองโบราณสถาน  โบราณวัตถุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3313

พิกุลทอง  นาสมตรึก

มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการทางวินัย   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา

2552

3314

ธนวัตร  คำอ้น

มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ

2552

3315

สุขสิริโสภณ  นิสยันต์

อำนาจหน้าที่ของสรรพากรในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการควบคุม   ตรวจสอบใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฏากร

2552

3316

ประยงค์  สีลาพล

การทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ตามมาตรา   73พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร

2552

3317

นันทนา  ศิริชาติ

ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   ตามพระราชบัญญัติวิธีการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

2552

3318

สุรศักดิ์  บางสมบุญ

สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด   พ.ศ. 2550

2552

3319

ไพสิทธิ์  นาคอรุณรัตน์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการควบคุมและฝากขังผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน

2552

3320

เลิศชาย  บรรหาร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

2552

3321

กฤษกรณ์  สุขสวัสดิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออก   การแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน

2552

3322

ประหยัด  ธงชัย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของพนักงานฝ่ายปกครอง

2552

3323

นัฏฐวุฒิ  แก้วผลึก

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   พ.ศ. 2550   : ศึกษาเฉพาะกรณีการรวบรวม การรับฟัง และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์

2552

3324

วาสนา  อุดมวรชาติ

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2552

3325

จตุรงค์  ประดิษฐ์

มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติความรับผิดทางละเมิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่   พ.ศ. 2539

2552

3326

อดิศักดิ์   จันทไทย

ปัญหาอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2552

3327

วินิช  โสภาพล

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม   พ.ศ. 2525

2552

3328

สุพรรณษา  ทศแก้ว

มาตรการทางกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน   : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกข้อบังคับการทำงานโดยให้หักค่าตอบแทนการทำงาน

2552

3329

อัครฤทธิ์  พิกุลหอม

อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการรับรองข้อมูลเอกสารและข้อมูลบุคคล

2552

3330

ชายชัย  ทองมา

สิทธิในการปฏิเสธการรักษาล่วงหน้าของผู้ป่วย  ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ   พุทธศักราช 2550

2552

3331

อภิสัณห์  พรพิจิตรทรัพย์

ปัญหาความรับผิดชอบของผู้ประกอบการตาม   พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

2552

3332

พศิน  มูลคำ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคล : ศึกษากรณีสินเชื่อส่วนบุคคลนอกสถาบันการเงิน

2552

3333

สมชัย  พลายด้วง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. 2542   : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดมูลฐานนอกราชอาณาจักรและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน   ตามมาตรา 51

2552

3334

ธันยากร  ปราบุตร

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2552

3335

สันติสุข  โมฬา

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน

2552

3336

พรเทพ  ธรรมสถิตย์พร

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับลัษณะของกฏ   และผลทางกฎหมายของ การเพิกถอนกฏของศาลปกครองไทย

2552

3337

อัครวินท์  วันทะมาตร์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจสถานบริการ   ผู้ใช้และผู้บริการ

2552

3338

เอกชัย   ทิพนัส

มาตรการทางกฎหมายในการขอคุ้มครองชั่วคราวในการอายัดที่ดินตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3339

พีรดา   กันติยานารา

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ

2552

3340

นิรพล   แสนบุญเรือง

มาตรการทางกฎหมายการป้องกันและควบคุมการปาราชิกของพระภิกษุสงฆ์

2552

3341

พิชต   อวนพล

การทำไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้

2552

3342

ภูมิชน   วัฒนะ

ปัญหาการบังคับคดีปกครอง   : ศึกษาเฉพาะกรณี การฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

2552

3343

พุทธา  ศรีเกิน

ผลกระทบการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีต่อผู้เสียหายและแพทย์

2552

3344

ศุภชัย   ฉัตรจรัสกูล

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานบุคคลที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด

2552

3345

จรูญ  นาคเสน

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต

2552

3346

ชยธร   ไชยวิเศษ

ปัญหากฎหมายในการจำกัดสิทธิประโยชน์   ของลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการ

2552

3347

อวิรุทธ์  มาดี

ปัญหากฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2552

3348

ณัฐพล  สง่าวงษ์

ผลกระทบความรับผิดของกรรมการบริษัทร่วมกับบริษัทที่มีต่อคู่สัญญา

2552

3349

พงษ์นิรันดร์  อุทัยกัน

ปัญหากฎหมายในการสรรหา   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

2552

3350

ขวัญกมล  คล่องแคล่ว

ปัญหาในการฟ้องคดีใบแดง

2552

3351

อาณัติ  สีหวัฒนะ

ผลกระทบจากการยึดทรัพย์จำเลยที่มีต่อผู้เสียกรรมสิทธิ์รวม

2552

3352

พาณี  มีโชค

ผลกระทบของกฎหมายคำนำหน้าหญิงที่มีต่อหลักความเสมอภาคและการทำนิติกรรม

2552

3353

พัชราภรณ์   จังพล

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายล้างมลทิน

2552

3354

ศิริพงษ์   นิตยกมลพันธุ์

ผลกระทบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีต่อการดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท

2552

3355

วิษณุ  บาคาล

ปัญหาการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

2552

3356

นันทาภา   เขาวงศ์ทอง

ปัญหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากรถ   พ.ศ. 2535ในความรับผิดเพื่อละเมิด

2552

3357

โชคดี   ภูเต้าทอง

ปัญหาทางกฎหมายในการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3358

สมุทร  สีดาราช

การใช้สิทธิของผู้เสียหายในความรับผิดเพื่อละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

2552

3359

ปิยะวรรณ์  ทองแถม

ปัญหากฎหมายในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของราชการส่วนภูมิภาค

2552

3360

วัชรากร  ฉันทะ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3361

วีรวุฒิ   เฉวียงวาศ

ปัญหาความชอบธรรมตามหลักกฎหมายมหาชน   ในการจ่ายค่าชดเชยให้กับ ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ

2552

3362

วิศิษฐ์  วิชาสี

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากเช็ค   พ.ศ. 2534

2552

3363

ภาสกร  เนียมประดิษฐ์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการผังเมืองที่มีต่อธุรกิจการค้าปลีก

2552

3364

ดรุณี  ลามาให

ปัญหากฎหมายของพนักงานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์

2552

3365

ตรีสวัสดิ์   โสดามรรค

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

2552

3366

สวัสดิ์  ศรีแสนยง

ปัญหากฎหมายการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

2552

3367

ชัยนาท   วันทอง

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการฟอกเงิน   กรณีความผิดมูลฐานตามกฎหมายเลือกตั้ง

2552

3368

อภิรักษ์  พูนวัฒนานุกูล

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา

2552

3369

สุริยา   ปัญญจิตร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ

2552

3370

ชัยรัตน์   จันทะอุ่มเหม้า

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในการพิจารณาพิพากษาคดี

2552

3371

ยุทธชัย   บุญพันธ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์   ประเภทดนตรีกรรม

2552

3372

เชิดวงศ์   บัวเบิก

ปัญหาสิทธิทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับไม้ที่อยู่ในที่ดินของเอกชน

2552

3373

วัชรินทร์   ชมภูโคตร

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3374

มโนสิทธิ์  พิทักษ์วาณิชย์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีปกครอง

2552

3375

จิรสุดา   ไชยทุม

ปัญหาทางกฎหมายการปลอมบัตรเครดิต

2552

3376

กฤษณชัย   สุขทั่ว

ปัญหาคุณสมบัติผู้พิพากษา   ผู้พิพากษาสมทบ ที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ. 2534

2552

3377

ประพนธ์   ภูจอมนิล

ปัญหากฎหมายจากบทนิยามคำว่ากระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญาฐานข่มขืนกระทำชำเราที่แก้ไขใหม่

2552

3378

ปวีณา   ละทัยนิล

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

2552

3379

ไศลโสภิน   ภิรมย์ไกรภักดิ์

การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารโดยฝ่ายตุลาการ

2552

3380

บังอร   หาญวงษา

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยานที่มีจิตบกพร่อง   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3381

พงษ์ศักดิ์   นาคประดา

ปัญหาทางกฎหมายในการนำพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ. 2548มาใช้แก้ไขสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องในที่สาธารณะ

2552

3382

บุญส่ง   วรสิงห์

ปัญหาการสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอันเกิดจากการกระทำโดย   มิชอบด้วยกฎหมายของพนักงานสอบสวน

2552

3383

สุรวัตร   คำพรมมาภิรักษ์

ปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 73  มาตรา 74 ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2551 )

2552

3384

ร่มไทร   ดอนแก้วบัว

ปัญหาการตรวจสอบการตราเทศบัญญัติโดยผู้กำกับดูแลและศาลปกครอง

2552

3385

ลัลนา   ภูสุวรรณ

อำนาจการชั้นดุลพินิจออกคำสั่งทางปกครอง   เพื่อลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

2552

3386

พงษ์เทพ   ไพบูลย์อุดมการณ์

มาตรการทางกฎหมายในการกระทำกิจการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ

2552

3387

อภิวัฒน์  ขานวงศ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษกักขังแทนค่าปรับ

2552

3388

ศักดิ์ฏา   เจนจัดการ

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง

2552

3389

ภานุพงศ์   เจริญสว่าง

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2552

3390

นฤพล   เมนไธสง

ปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำ   ละเมิด

2552

3391

ปฎิวัติ  เรียบร้อย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว

2552

3392

สมศักดิ์  พุทธคำ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน่วยงานของรัฐในกรณีละเมิดของเจ้าหน้าที่

2552

3393

ณัฐพงศ์  เมฆมัธยันธ์

มาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจการค้าประเวณี

2552

3394

บัณฑิต  ขันเงิน

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความผิดในผลิตภัณฑ์

2552

3395

ปรววรณ  ประสงค์ศิลป์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องหาที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร

2552

3396

ฐิติกร   ปรีพูล

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่นำมาใช้กับยุทธกีฬา

2552

3397

พงศ์ปิยะ   ยอดสุรางค์

ปัญหาบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก   พ.ศ.   2522 กรณีศึกษา : " ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา   " มาตรา43 (2)

2552

3398

บุญรวย  โพธากาญ

ปัญหาข้อกฎหมาย   ส.ป.ก.เกี่ยวกับเกษตรกรการโอนและการตกทอด

2552

3399

กิติพงศ์  สถาพร

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2552

3400

ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์

ปัญหาข้อกฎหมายการเสนอเรื่องความผิดและการบังคับใช้ระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง   พ.ศ.2544

2552

3401

ภานุวัฒน์  ปานแก้ว

ปัญหาข้อกฎหมายจากพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง

2552

3402

อภินันท์  นวลสุวรรณ์

ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.2539

2552

3403

เผ่าพงศ์  เอกสายธาร

ปัญหาการรับเรื่องร้องเรียน   และวิธีพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียน

2552

3404

ฐิตินันท์  สิงหา

ปัญหาการดำเนินคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ.2551 มาตรา 44ในมหาวิทยาลัย :   ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

2552

3405

ธีระวุฒิ  วชิรมโนวาทย์

ปัญหากฎหมายในการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

2552

3406

วีระศักดิ์  สาระชาติ

การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

2552

3407

มะนพ   มะโรตระกูล

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

2552

3408

กรวิภา  สุขวัลลิ

การคุมครองสิทธิผู้บริโภคจากธุรกิจขายตรง   และตลาดแบบตรง

2552

3409

สมถวิล  ธรรมอมรกุล

ปัญหาทางกฎหมายในการตีความค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากร   มาตรา40(3)

2552

3410

สุกัญญา  ถนอมกล่อม

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการยอมรับเทคโนโลยีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท   และการมีมติเวียน

2552

3411

ชีระวิทย์  อัครพรพัฒน์

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ

2552

3412

ภาสกร  ดมหอม

ปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524

2552

3413

ศรัยกร  แย้มละออ

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย   กรณีทนายความขอแรงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2552

3414

รณิดา  ถิรปาลวัฒน์

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและการค้าอวัยวะมนุษย์เพื่อการปลูกถ่าย

2552

3415

รังสรรค์  มีไพฑูรย์

มาตรการบังคับทางปกครองกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ :ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2552

3416

ไพศิษฐ์  ตรีสรณาคม

การดำเนินตามคำซัดทอดของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามกฎหมายพยานปัจจุบัน

2552

3417

ยุพยงค์  วิงวร

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   พ.ศ.2551   ศึกษากรณี : การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย

2552

3418

เถกิงเกียรติ  จัทร์พูล

ปัญหาการใช้บันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานต่อหน้าศาลในคดีแพ่ง

2552

3419

สมภพ  โชติวงษ์

ปัญหาในการกักกันผู้ร่วมกระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีอาญา

2552

3420

กิตติศักดิ์  จุลสำรวล

การนำที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น

2552

3421

ปิยรัตน์  คำอรรถ

การลงโทษทางอาญาต่อนิติบุคคล   : ศึกษากรณีตามคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

2552

3422

นวลพร  เวชสุวรรณรักษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง

2552

3423

ยงยุทธ  หมื่นโฮ้ง

ปัญหาการจัดเก็บภาษีธุรกิจ้ฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร   ตามหมวด 5   แห่งประมวลรัษฎากร

2552

3424

กรณิกา  โลหะชาตินันท์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

2552

3425

กิมาณีย์  สุทธิพันธ์

มาตรการทางกฎหมายและแนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยา

2552

3426

ชัยชนะ  พวงมณี

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดียาเสพติด

2552

3427

ภัสพร  บูรณะวงศ์

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการขอรายได้ผู้ป่วยสิ้นหวัง

2552

3428

พศิน  เนื่องชมภู

สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3429

ณรงค์ศักดิ์  ทองสุข

ปัญหาการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรมในสัญญา   ศึกษากรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

2552

3430

สมลักษณ์  วรินทรนุวัตร

ปัญหาทางกฎหมาย   การคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีศึกษาสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิต

2552

3431

อารีย์  จันทร์นาลเว

ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคของกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

2552

3432

วิโรจน์  หอมหวาน

ปัญหากฎหมาย   สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นสอบสวน

2552

3433

ณัฐพงษ์  สุขนันทพัส

ปัญหาการปล่อยชั่วคราวของศาลทหาร

2552

3434

ไพโรจน์  ฉันทวุฒิ

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา   พ.ศ. 2481

2552

3435

พิพัฒน์  พิบูลย์

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานเด็กในคดีอาญา

2552

3436

สรกฤช  มูลมงคล

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ. 2551

2552

3437

ชัชชัย  แสงมณี

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจับกรณีการกระทำความผิดซึ่งหน้า

2552

3438

สันติภาพ  อินอิว

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการค้าปลีกขนาดใหญ่จากการเปิดการค้าเสรี

2552

3439

ชัยทัต  คำอุ้ย

การกำจัดขยะของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

2552

3440

บรรจง  ยวงใย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

2552

3441

เฉลิมวงศ์  รัตนูปถัมภ์

อำนาจของพนักงานสอบสวนกับการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา

2552

3442

สมเด็จ  สุขการ

การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาความผิดต่อรับของผู้เสียหาย

2552

3443

วราทิพย์   ณวิพันธ์

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค

2552

3444

สมศักดิ์  กลับรอด

อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน   ในการทำแผนปทุษกรรม

2552

3445

นริศรา  อภัยรัตน์

การจัดเก็บภาษีอากรวิสาหกิจชุมชนตามประมวลรัษฎากร   พ.ศ. 2551

2552

3446

เฉลิมชัย  บุญศิริ

การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ. 2534

2552

3447

ฐิติวัฒน์  รุจิธรรม ดำรง

การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   พ.ศ. 2551

2552

3448

เปรม  คุ้มยิ้ม

การกำจัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   พ.ศ. 2548

2552

3449

เสกสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์

การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาศึกษาเฉพาะกรณีการแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวน   ตามมาตรา 134   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3450

ชัชชาญช์  ศรีรัตน์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายรถยนต์ที่ใช้แล้ว

2552

3451

ภัทรียา  ศรีระสันต์

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาอาหารกับผู้บริโภคกลุ่มเด็ก

2552

3452

อมรศักดิ์  จันทร์ปาน

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีออกนอกระบบ

2552

3453

จักรกฤช   ณ นคร

อำนาจสอบสวนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   พ.ศ. 2519   กับหลักสิทธิมนุษยชน

2552

3454

อภิชาต  ไชยฤทธิ์

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันหลีกเลี่ยงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

2552

3455

ไชยวุฒิ  วรรณุรักษ์

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้กล่าวหาในคดีมรรยาททนายความ

2552

3456

อโนทัย  เกตตะพันธุ์

ปัญหากระบวนการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการตำรวจ

2552

3457

ศุภกฤษณ์  เกลี้ยงจันทร์

ปัญหาตามความผิดทางละเมิดของบิดามารดาในกรณีที่บุตรผู้เยาว์กระทำละเมิด

2552

3458

สรศักดิ์  วงศ์น้อย

ปัญหาการบังคับชำระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   พ.ศ. 2527

2552

3459

เกียรติจักรภพ  พุทธกูล

มาตรการควบคุมผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง   กรณีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

2552

3460

ณัฐกิตติ์  กิตติ  มนัสนันท์

ปัญหาการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด   : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุแห่งการขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาที่สมควรขาย ตามมาตรา 309 ทวิ

2552

3461

จรัส  จรัสแสงไพบูลย์

ปัญหากฎหมายการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล

2552

3462

เกรียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน์

ปัญหาสิทธิของบุตรนอกสมรสที่บิดาได้รับรองแล้วโดยพฤติการณ์

2552

3463

ชัชชัย  โรจนวรางกูล

มาตรการเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3464

ประยูร  จันทรชิต

ปัญหาการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย   กรณีการนำสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร

2552

3465

ธีระยุทธ  ฤทธิวงศ์

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในศาลทหาร   เวลาปกติ และเวลาไม่ปกติ

2552

3466

เสถียร  สิงห์สุข

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรบนทางหลวง

2552

3467

ทรงไทย  วิทวุฒิศักดิ์

การนำการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในประเทศไทย   : ศึกษากรณีบทบาทของทนายความ

2552

3468

พิศิษฐ์  วิริยะพาณิชย์

ปัญหาเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา

2552

3469

เจษฎา  จอมคำสิงห์

การใช้ดุลยพินิจกำหนดทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีที่มีต่อเจ้าหนี้   และลูกหนี้

2552

3470

สมชัย  ชัยวงษ์

ปัญหาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น

2552

3471

ธิติมา  เอี่ยมรักษา

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดจากการยึดอสังหาริมทรัพย์ผิดแปลง

2552

3472

ปิยะวรรณ  สุขขา

ปัญหาการเบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม

2552

3473

ศักดิ์สิทธิ์  ตรีโรจน์พุฒิพงศ์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

2552

3474

ธีรเวศม์  ฉากไธสง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินของรัฐ

2552

3475

นัจพร   ขามโนนวัด

ปัญหาความซ้ำซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล   และเมืองพัทยา

2552

3476

ณัฐวิคม  วรรณุรักษ์

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ทนายความขอแรง

2552

3477

อิทธิพล  บุญพินิจ

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพ

2552

3478

ศิริธรรม  นาควรรณ

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2552

3479

โสภา  มุขมณเฑียร

ปัญหา "พยานหลักฐานใหม่" ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พุทธศักราช   2526

2552

3480

พงษ์ฐกิตต์  แก้วประสงค์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร

2552

3481

สุรพล  นาชัย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

2552

3482

วริษฐา  ขันโคกกรวด

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3483

สุทธิชัย  คล้อสวัสดิ์

ปัญหาความรับผิดส่วนของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

2552

3484

จิรพา  ตรีโรจน์พุฒิพงศ์

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมรดก

2552

3485

พ๊รพงศ์  ธนโพธิ์ชัยกุล

ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

2552

3486

ไกรเดช  คงสนิท

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิจราจลในศาลทหาร

2552

3487

ปารเมศ  แสงสว่าง

ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ   และเจ้าหน้าที่ในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2552

3488

รณชัย  คีรีเพ็ชร

ปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ถูกกล่าวหา

2552

3489

ไพโรจน์   พนัง นิตินันท์

อำนาจองค์กรอัยการและพนักงานอัยการในการใช้ดุลยพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา

2552

3490

วัฒนา  ช่วยศรีนวล

มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา

2552

3491

วรยุทธ  วุฒิงาม

มาตรการทางกฎหมายในการค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายค้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2552

3492

ตระกูล  หนูนิล

ปัญหากฎหมายในการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2552

3493

อดุล  ใจแข็ง

การใช้อำนาจการจับกุมของเจ้าพนักงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2552

3494

ศลทร  คงหวาน

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองบุคคลวิกลจริตในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

2552

3495

วัชรชัย  แสงอุไร

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เช่าซื้อตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540

2552

3496

อมรเทพ  เกตุแก้ว

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต   กรณียกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

2552

3497

วินัย  ชุมสวัสดิ์

ปัญหาคุณสมบัติของทนายความขอแรง   การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความขอแรงอันส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2552

3498

ธัญญา  สังข์ศิลป์ชัย

กระบวนการตรวจสอบความจริงกับการแยกอำนาจการสอบสวนและการฟ้องคดีออกจากกัน

2552

3499

ศุภลักษณ์  หัสนันท์

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ.ศ.2522   :ศึกษาเฉพาะกรณีอาคารชุมนุมคน

2552

3500

กฤษดา  วิบูลย์พงศ์

บทบาทอัยการในการควบคุมการสอบสวนคดีอาญา

2552

3501

ธนวัฒน์  อุดมรุ่งเรืองกิจ

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะต่ออาชีพทนายความ

2552

3502

ธีรพงศ์  ไกรนรา

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล

2552

3503

ทศพร  จิดาวรรณ

ปัญหาการดำเนินคดีของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

2552

3504

อรุณ  บุญคล่อง

ปัญหาและความเหมาะสมของการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์

2552

3505

สุรินทร์  ทองแท่น

ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางอาญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

2552

3506

วีระศักดิ์  พรหมแก้ว

ปัญหาและอุปสรรคการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา58 (ตรี)ประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3507

ศักดิ์ชัย  บุญรอดรักษ์

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิในคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายก่อนร้องทุกข์

2552

3508

สนธยา  แสงศรี

ปัญหาความซ้ำซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2552

3509

วิไลลักษณ์  รุ่งเลิศกสิกิจ

ปัญหากฎหมายในการดำเนินการทางวินัยพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

2552

3510

ทัศน์ลักษณ์  ปัณณภคนันท์

การคุ้มครองสิทธิเหยื่ออาชญากรรม:ศึกษากรณีผู้เสียหายในคดีอาญา

2552

3511

ธนโชติ  สุวรรณกลาง

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินในการออกเอกสารสิทธิและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3512

สมคิด  เจียมรัตนศรี

ปัญหาการสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537   :ศึกษากรณีการฟ้องร้องตามมาตรา62

2552

3513

พลอย  แดงประดับ

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย

2552

3514

จิตติมา  จำปาทอง

ปัญหาการคุ้มครองด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในประเทศไทย

2552

3515

สุทธิพงศ์  ประเสริฐสม

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์จากการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

2552

3516

ดวงเดือน  สุทธาชีพ

จริยธรรมในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ

2552

3517

พัชรินทร์  สุวรรณโคดม

ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2552

3518

สวัสดิ์  เย็นประสิทธิ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลที่ศาลนำมาใช้ในการวินิจฉัยคดี

2552

3519

ชลอ  บุพฤทธิ์

ปัญหาการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่าที่นาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   พ.ศ.2524

2552

3520

ธนโชติ  สุวรรณกลาง

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินในการออกเอกสารสิทธิและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3521

วรุฒม์  พานิชพันธ์

ปัญหาและอุปสรรคการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   กรณีอำนาจหน้าที่ของผู้ประสานงานกลางและกรณีความผิดทางการเมืองตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน   พ.ศ.2551

2552

3522

ปรางทิพย์  หวังสมนึก

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2552

3523

พิษณุ  ว่องไว

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะเทคโนโลยีของประเทศไทย

2552

3524

ภัสพร  บูรณะวงศ์

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการขอตายของผู้ป่วยสิ้นหวัง

2552

3525

อนนท์  เมฆศรี

ปัญหาการกำหนดโทษทางอาญาว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

2552

3526

บัณฑิต  ขวาโยธา

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2552

3527

ฤชุบดี  สอนนำ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพยานเด็กในคดีอาญา

2552

3528

นิติวุฒิ  อุทปา

ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถเมาสุรา

2552

3529

นฤมล  เมนไธสง

ปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ   กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด

2552

3530

สรรวัชญ์  บุญเต็ม

ปัญหาการดำเนินคดีการกระทำทางปกครองของกรมสรรพากรเกี่ยวกับหนี้ภาษีอากร

2552

3531

นิภาภัทร  ศรีสุวรรณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

2552

3532

สมถวิล  ธรรมอมรกุล

ปัญหาทางกฎหมายในการตีความค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากร   มาตรา40(3)

2552

3533

จันทนา  เจริญบุญ

ปัญหาเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวกับสัญญทางปกครอง

2552

3534

ธีรญา  พันเทศ

ปัญหาทางกฎหมายในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตาม   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

2552

3535

อุมาพร  กาฬแสน

ปัญหาการอายัดเงินเดือนลูกจ้างเอกชน

2552

3536

พิทักษ์  ธรรมะ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของทนายความในความผิดอาญา

2552

3537

นิภาภัทร  ศรีสุวรรณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย   และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

2552

3538

ปาริชาต  ชาญประเสริฐ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของราชการส่วนกลาง   และส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลการบริหารงานของเทศบาล

2552

3539

วัชรินทร์  ชมพูโครต

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3540

สุลีพร  สีลาชม

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่จะตายตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ   พ.ศ.2550

2552

3541

มงคล  คัมภิรานนท์

ความรับผิดของนิติบุคคลในรูปบริษัทจำกัดที่มีหนี้ภาษีอากรค้าง

2552

3542

เจตรินทร์  พันจะโปะ

ปัญหาทางกฎหมายการดำเนินคดีคดีอาญากับเด็กและเยาวชน   ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวน

2552

3543

จีรวรรณ  บุญศรี

ปัญหาสถานะทางกฎหมายการดำเนินคดีอาญาของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

2552

3544

พงษ์เทพ  มุสิเกตุ

ปัญหาข้อขัดข้องเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   พ.ศ.2542กับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2546

2552

3545

อภิชาติ  โคเวียง

ปัญหากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในการสรรหาผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

2552

3546

เชิดกำพล  พลเรือง

ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการกระทำความรุนแรงในครอบครัว   พ.ศ.2550

2552

3547

โกสินทร์  คงเสือ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือสิทธิในที่ดินที่มีเอกสาร   ภ.บ.ท.5

2552

3548

อภิชาติ  สุพร

มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการด้านภาษีก่อนบริษัทร้าง

2552

3549

จีรพันธ์  ภูครองเพชร

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในกำกับ

2552

3550

สุทธิศักดิ์  โฆษิตบันสาร

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขในกิจการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

2552

3551

คมศร  สีออแรง

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการถูกเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

2552

3552

อนงค์  สิทธิมาตย์

ปัญหาการออกคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใต้บังคับบัญชา

2552

3553

สกุนา  ทิพย์รัตน์

ปัญหาการใช้สิทธิชุมนุมทางการเมือง

2552

3554

ภัทรพร  อุทัยธรรม

ปัญหากฎหมายในการพิจารณาความผิดของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษา

2552

3555

พัฒวรินทร์                         ยอดพรหมมินทร์

ปัญหากฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีมีคู่สมรส

2552

3556

ไพฑูรย์  บุญล้ำ

ความชอบด้วยกฎหมายปกครองของคำสั่งลงโทษทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ   พ.ศ. 2538   กรณีละเมิดอำนาจศาล

2552

3557

อโนทัย  อดิสร

ปัญหากฎหมายธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่

2552

3558

ไพฑูรย์  บุญล้ำ

ความชอบด้วยกฎหมายปกครองของคำสั่งลงโทษทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ   พ.ศ. 2538   กรณีละเมิดอำนาจศาล

2552

3559

กาญจนาถ  ธีรศานต์

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2552

3560

ชนิดาภา  บุญล้อม

การเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

2552

3561

ปิ่นนภา  เดชเดโช

การบังคับใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ.2545:   ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชน

2552

3562

จารุณี  พงเพ็ชร

การจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายหลังลูกหนี้ถูกปลดจากล้มละลาย

2552

3563

อัญญารัตน์  โกละกะ

การชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ   ป.ป.ท.ต่อการดำเนินการวินัยข้าราชการ

2552

3564

ณัฐพงศ์  ยุวนิชยากุล

ปัญหาอำนาจการสอบสวนคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ

2552

3565

ไมตรี  ศิริสมพล

ปัญหาทางกฎหมายของการบังคับคดีทรัพย์สินของลูกหนี้จากการขายทอดตลาด

2552

3566

ณัฐจักษณ์  บุญศักดิ์เลิศ

ปัญหาเกี่ยวกับการทำแท้ง

2552

3567

พินิจ  เกิดผล

การตรวจสอบทางกฎหมายภายหลังการวิสามัญฆาตกรรม

2552

3568

หทัยชนก  วงศ์ธรรมกูล

มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ของสถาบันการเงิน   และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2552

3569

ณัฏฐ์กนก  เหลืองพฤกษชาติ

ปัญหากรณีบุคคลภายนอกจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

2552

3570

ปกาศิต  พรหมปิ่นชมพู

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา :ศึกษาเฉพาะกรณีอาชญากรรมการค้ามนุษย์

2552

3571

อรุณ  ชัยกุล

ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีผู้บริโภค

2552

3572

สุรินทร์  เจียรนัยหยก

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการสั่งพักราชการออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการ

2552

3573

ศศิปรียา  ตรีสุคนธรัตน์

ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระงับคดีตามกฎหมายศุลกากร

2552

3574

จันทนา  ลัภกัตโร

ปัญหาโทษปรับในประเทศไทย

2552

3575

ปิยะนุช  บังไสย์

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2552

3576

สมหมาย  รักษ์ชูชื่น

การสอบสวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญา

2552

3577

ชนิดาภา  แก้วกระจาย

มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   พ.ศ.2539   :ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3578

ชัยฤทธิ์  ดิษฐรักษ์

ปัญหาการรับฟังพยานบอกเล่าในคดีอาญา

2552

3579

อธิวุฒิ  ไวยกาญจน์

การรับฟังพยานหลักฐาน   ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังพยานหลักฐานตามมาตรา226/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3580

วีรศักดิ์  ผลการ

ปัญหาทางปฏิบัติในการจับบุคคลผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าโดยเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อศาลยังไม่ได้มีคำสั่งหรือออกหมายจับ   ตามป.วิอาญา

2552

3581

วัจวิท  อารีรักษ์

การจัดเก็บสรรพสามิตจากผู้ประกอบการสปา

2552

3582

กรกชวรรณ  ณ นคร

การฟ้องเรียกค่าเสียหายและการบังคับคดีกับรัฐในคดีปกครอง

2552

3583

กิจจา  คุ้มแก้ว

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์   พ.ศ.2542

2552

3584

สมโชค  เสนา

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกกำนัน

2552

3585

สุริยนต์  วิมลเมือง

ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้จากการก่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

2552

3586

วิชัย  วัฒนกูล

การควบคุมสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีที่มีส่วนได้เสียในการทำสัญญา

2552

3587

สมัย  จะเรียมพันธ์

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการทำงานของบุคคลพื้นที่สูงตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว   พ.ศ.2551

2552

3588

จันทร์เพ็ญ  ขวัญใจ

บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรม

2552

3589

อภิชาติ  สุเมธีวรศักดิ์

ปัญหาการลดหนี้ภาษีอากรในคดีฟื้นฟูกิจการตามประมวลรัษฎากร

2552

3590

เริงชัย  วีระพงศ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอายุความคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2552

3591

สุวิชา  จามพัฒน์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของหญิงไทยที่สมรสแล้ว

2552

3592

อมรรัตน์  ช้าวกลาง

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

2552

3593

มโน  สุวรรณชนะ

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

2552

3594

สมพร  พันธุ์ทิพย์แพทย์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

2552

3595

นภดล  ทัดระเบียบ

ปัญหาการดำเนินคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2552

3596

อุรสา  พิมพการ

ปัญหากฎหมายในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3597

ประยูร  บุญทอย

การขอคืนภาษีโดยทุจริตในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

2552

3598

ชวลิต  หวังที่ชอบ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสภาพบังคับผลประชามติของเทศบาล

2552

3599

วันดี  วาตะ

ปัญหาการเร่งรัดภาษีอากรค้างกรณียึดหรืออายัดทรัพย์สิน

2552

3600

ธนิต  แท่นปาน

ปัญหากฎหมายในกระบวนการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2552

3601

ประสงค์  งามดี

ปัญหาทางกฎหมายในการกระจายอำนาจด้านรายได้จากการคลังสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3602

กมลโรจน์  กุญชร ณ อยุธยา

ปัญหาทางกฎหมายของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

2552

3603

บุญลือ  เรืองโรจน์

ปัญหาทางกฎหมายของการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ.2534

2552

3604

ทิพย์นรา  มุกดารักษ์

ปัญหากฎมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

2552

3605

ปุณยนุช  มีกำลัง

การส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน   พ.ศ.2520ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีของไทยและเวียดนาม

2552

3606

สุชาติชนะ  สุระประเสริฐ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการค้า

2552

3607

ณัฐวุฒิ  สัตยาภิวัฒน์

ปัญหาระบบการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ   ป.ป.ช.

2552

3608

กิตติภูมิ  เอกสิงห์ชัย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการในการกลั่นกรองคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง

2552

3609

วิชัย  วันทะมาตร์

ปัญหากระบวนพิจารณาในศาลปกครอง   ศึกษากรณีบทบาทอำนาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวน

2552

3610

ณัฐพล  แก้วขุนทด

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานศึกษากรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

2552

3611

สิริโยธิน  พูนมั่น

ปัญหาการทดแทนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวด้วยความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

2552

3612

ไพฑูรย์  ถนักหมอ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2552

3613

ธนากร  โพธิโต

ปัญหาในทางจัดเก็บภาษีสุราขาวสำหรับโรงงานสุรากลั่นชุมชนและโรงงานสุรากลั่นขนาดใหญ่

2552

3614

เสนีย์  สร้อยสงค์

การตรวจพยานหลักฐานก่อนการสืบพยานในคดีอาญา

2552

3615

ปวีณา  ธีระปราบภัย

ปัญหาทางกฎหมายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3616

พงษ์ธร  โปนกแก้ว

ปัญหาโทษปรับในกระบวนการยุติธรรมไทย

2552

3617

อาลีญา  รามศิริ

ปัญหาในการดำเนินการทางวินัยของพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น:   ศึกษากรณีพนักงานเทศบาล

2552

3618

สัจจพงศ์  พัฒนสุขวสันต์

ปัญหาเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญฆาตกรรม

2552

3619

สมศักดิ์  บำรุงแคว้น

การยื่นขอเป็นบุคคลล้มละลาย   ศึกษากรณีบุคคลธรรมดาล้มละลาย

2552

3620

เอกนะ  คำทอง

ปัญหากฎหมายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในการจัดการสาธารณูปโภค

2552

3621

องอาจ  เจ๊ะยะหลี

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกระทำทุจริตของผู้เอาประกันในธุรกิจประกันภัย

2552

3622

ธีรพงษ์  หนูไชยแก้ว

มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีป้าย   และภาษีโรงเรือนของเทศบาล:ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเทศบาล

2552

3623

ประเสริฐ  แจมิตร

มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

2552

3624

จรัญ  ศรีสุข

การเพิ่มฐานความผิดของจำเลยในคดีอาญากรณีหลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว

2552

3625

สิริพร  จโนภาส

การให้สิทธิแก่ผู้ประกอบกิจการรายเดียวและห้างหุ้นส่วนซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นการชั่วคราวได้ประโยชน์จากสภาวะพักชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ

2552

3626

อภิชญา  คำสร

ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ.2551ศึกษากรณีประเภทคดีผู้บริโภคและเขตอำนาจศาล

2552

3627

บำรุง  เจริญพจน์

ปัญหาเหตุทางกฎหมายการยุบพรรคการเมือง

2552

3628

อิทธิพรพงศ์  สมบัติสวัสดิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

2552

3629

ประเวช  วรรณวิสิทธิ์

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3630

งามพล  รักไทย

ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3631

ธนะพล  ประดุจจักราผล

ผลกระทบการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินที่มีต่อสิทธิของประชาชนในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

2552

3632

โสภิตา  ไม้ทรัพย์

ปัญหาการการล้มละลายของไทยกับบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแล

2552

3633

วุฒิไกร  ฐาปนพัฒน์

ปัญหาการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

2552

3634

เถลิงศักดิ์  ตระกูลหวังวีระ

ปัญหากฎหมายในการบังคับจำนองของธนาคารพาณิชย์

2552

3635

รัชนีกร  นงคะวาส

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานสามีข่มขืนกระทำชำเราภริยาตน

2552

3636

ชลายุทธ  นงคะวาส

ปัญหาการบังคับใช้เกี่ยวกับการชุมนุม

2552

3637

จรูญ  สุขประเสริฐ

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เช็คตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค   พ.ศ.2534

2552

3638

สุธิดา  จิ๋วบำรุง

ปัญหาการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ

2552

3639

พงษ์ศักดิ์  ฤทธิ์ศรไกร

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินที่มีต่อเจ้าหนี้ของทรัพย์ที่ถูกยึดและอายัด

2552

3640

รัตนมณี  บุญยืน

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด

2552

3641

กัญญา  อรชุน

ปัญหาอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน

2552

3642

จตุพล  นิลพรหม

ปัญหาทางกฎหมายในคดีพิพาทเกี่ยวกับการสัญญาทางปกครอง : ศึกษากรณีความหมายของสัญญาทางปกครอง

2552

3643

เกรียงไกร  อ้นบู่

ปัญหาการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ   พ.ศ.2509

2552

3644

สมนึก  งอยไธสง

การจัดการและการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน

2552

3645

ชายณรงค์  เพชรหนองชุม

ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งร้างที่ดินของเอกชน   ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2552

3646

ภูวดล  เรืองอนันต์

ปัญหาและผลกระทบในการสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง

2552

3647

นิพนธ์  อินทรกำแหง

ปัญหาการรับฟังถ้อยคำรับสารภาพชั้นจับกุมของผู้ถูกจับกุมเป็นพยานหลักฐาน

2552

3648

ปิยะนันท์  ใจสูงเนิน

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการของเรืออันตรายในชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น

2552

3649

พัชรี  อ่อนน้อม

การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน

2552

3650

ประกายศักดิ์  พิมพ์มาก

การป้องกัน   และปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ   พ.ศ.2542

2552

3651

ดุษณี  บุญอิ่ม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

2552

3652

ธวัชชัย  แสงอรุณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

2552

3653

สันทัต  นาคสัมฤทธิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง

2552

3654

เรวดี  บัณฑิต

ผลกระทบของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ.2550   ที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

2552

3655

พรพิมล  ยะโลมพันธุ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2552

3656

จตุพล  ศรีบุรมย์

ปัญหาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

2552

3657

ชัยวุฒิ  เกียรติก้องกำจาย

ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่

2552

3658

สุวิภา  มีชำนาญ

ปัญหาของผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตายก่อน

2552

3659

อดุลย์  สุนทราวงศ์

ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการชุมนุมเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2550

2552

3660

ณัฐวุฒิ  บุญสิงห์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

2552

3661

กนกวรรณ  ตะเภาพงษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลในคดีแพ่งโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

2552

3662

ภานรินทร์  เพชรทอง

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน   พ.ศ.2543

2552

3663

กิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์

การระงับข้อพิพาทในคดีสิ่งแวดล้อมในศาลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ.2535

2552

3664

ชาญ  ชื่นหทัย

มาตรการทางกฎหมายกับการแก้ปัญหาคนขอทานในสังคมไทย

2552

3665

สนธยา  รัตนธารส

ปัญหากฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

2552

3666

วิจักร์  แสงของยาง

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย   ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

2552

3667

เบญจพร  ศรีนันทวงศ์

ปัญหาความเหมาะสมในการใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

2552

3668

พนาฆร  พรพิพิธ

ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พ.ศ. 2550

2552

3669

รจนา  เทียบรัตน์

การตายอย่างมีศักดิ์ศรี

2552

3670

ประภาพิมพ์  พูนขำ

มาตรการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม   พ.ศ.2544

2552

3671

ภาวนา  งามสุทธิ

พระราชบัญญัติศุลกากร   พ.ศ.2469   ศึกษากรณีสินค้าผ่านแดน

2552

3672

วิศิษฐ์  พลบม่วง

การอำพรางและการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

2552

3673

ธีรวัฒน์  ธนัญชัย

สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

2552

3674

ทัศนีย์วรรณ  ฉันทพิริยกุล

สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2552

3675

กฤติกร  กสิกูรพงศ์

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นศึกษากรณี" การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น"

2552

3676

อรรถพล  ดวงรักษา

ปัญหาความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทจำกัด

2552

3677

เชษฐ  แตงนารา

ปัญหาการใช้อำนาจพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2552

3678

มโนภัทร  นารถศิลป์

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   พ.ศ.2550

2552

3679

เดชา  อุบลพงษ์

ปัญหาทางกฎหมายในการห้ามมิให้รับฟังคำรับสารภาพ

2552

3680

วรพจน์  มณีโชติ

การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2552

3681

ธีรพงษ์  พริ้งกลาง

พระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.2522:ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกรณีเจ้าของร่วมต้องรับผิดในมูลละเมิดต่อบุคคลภายนอก

2552

3682

รติกร  ประภากร

มาตรการในการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ.2545 : ศึกษากรณีเฉพาะการขายตรง

2552

3683

จารุวรรณ  ครุสาตะ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

2552

3684

พัชราวลัย  นิลวงศ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

2552

3685

เกตะวีร์  จันทร์สว่าง

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา

2552

3686

อภิสิทธิ์  หมื่นทัส

มาตรการบังคับใช้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

2552

3687

รจนา  สุขสว่าง

ปัญหาที่เกิดจากการแก้ไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2552

3688

จุฑามาศ  กฤษณะพันธ์

มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว   พ.ศ. 2550

2552

3689

วิทูร  น้อยน้ำคำ

ปัญหาการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา   73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

2552

3690

ทรงกลด  เกริกกฤตยา

ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค   พ.ศ.2522

2552

3691

ธีรสิทธิ์  สุริยันชัยเจริญ

การคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจขายตรง   : ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

2552

3692

วัจนา  ป้อมแดง

ปัญหาทางกฎหมายการทำสัญญาซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต

2552

3693

ป้องเกียรติ  ธายะพันธ์

ปัญหากฎหมายในการกระทำแก่อากาศยานในระหว่างบริการการเดินอากาศ

2552

3694

พนม  พลโฮม

ปัญหาความซ้ำซ้อนกันในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาเฉพาะอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3695

ชาญศักดิ์  พรหมบุตร

ปัญหาการบังคับจัดเก็บหนี้ภาษีอากรของนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

2552

3696

วีรพงศ์  อยู่บุญยืน

ปัญหาการตรวจและเปิดเผยพยานหลักฐานก่อนวันนัดสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3697

ดำรง  ปานแก้ว

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทอดทิ้งผู้สูงอายุ

2552

3698

วราวุฒิ  สุธีรวรกุล

ผลของคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง

2552

3699

วิชยา  คูณศรีสุข

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน

2552

3700

พัฒนา  แทนพลกรัง

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร

2552

3701

มารินี  คงปราบ

ปัญหาทางกฎหมายในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552

3702

นิชาพิชญ์  รักษาภักดี

ปัญหาการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

2552

3703

ธวัชชัย  แสงสุข

ปัญหาทางกฎหมายการใช้อำนาจดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2552

3704

มาริสา  ยนต์พิทักษ์กิจ

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2552

3705

ชมพูนุช  ปานทับ

การจำกัดสิทธิอุทธรณ์ของจำเลยในคดีอาญา

2552

3706

อรนิตย์  เหลืองโรจนกุล

ปัญหาข้อกฎหมายการตรวจและเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา

2552

3707

กมลทิพย์  ทองพิชัย

ปัญหาข้อกฎหมายการจัดเก็บภาษีมรดกกับประเทศไทย

2552

3708

หาญณรงค์                                  ศรีอรุณพรรณรา

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา   ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร

2552

3709

จักรินทร์  นาคพิน

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์บุคคลทางวิทยาศาสตร์

2552

3710

กัณจนะ  พุทธิพงษ์

ปัญหาทางกฎหมายของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง

2552

3711

อรณุชา  สนส่ง

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในเขตสนามบิน

2552

3712

ยุภาวดี  มีแสง

ปัญหากฎหมายในการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการกรณีมีมลทินมัวหมอง

2552

3713

สุทิน  คำวิชัย

ปัญหาข้อกฎหมายของการรับฟังพยานบอกเล่าในคดีอาญา

2552

3714

มรกต  สายทอง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2552

3715

หรรษลักษณ์  รุ่งอุทัย

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ.2542

2552

3716

จักรี  กรรณลา

ปัญหาหลักกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล

2552

3717

เครือวัลย์  คงปลอดเคราะห์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชน

2552

3718

สมคิด  การุญภาสกร

ปัญหาข้อกฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3719

จิรโรจน์  สีสัน

ปัญหาการจดทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าโดยใช้ชื่อเดียวกัน

2552

3720

เฉลิมชัย  ปุญญะประสิทธิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของลูกหนี้หลายคนตามกฎหมายตั๋วเงิน

2552

3721

อนันต์ชัย  เมธีกสิพิพัฒน์

ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้การประกันภัยภาคบังคับ

2552

3722

นิสา  จตุรพรสวัสดิ์

ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

2552

3723

เอกราช  เอมอำไพ

ปัญหาข้อกฎหมายการเรียกดอกเบี้ยบัตรเครดิต

2552

3724

ชนกพร  สุมนะเศรษฐกุล

ปัญหาข้อกฎหมายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล

2552

3725

อภิวัฒน์  ฉันโชคดี

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลหุโทษ   : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับร่างกาย

2552

3726

อำพันธ์  นวมน้อย

การคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา   พ.ศ. 2546

2552

3727

เกรียงศักดิ์  พินธุสรศรี

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับในการขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

2552

3728

รวีพร  ชี้ทางดี

ปัญหาการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวในประเทศไทย

2552

3729

พรเทพ  จันทร์กิตติมา

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ศึกษาเฉพาะกรณีบทลงโทษทางกฎหมาย

2552

3730

ภาณุพงศ์  เถื่อนสันเทียะ

ปัญหากฎหมายในการเข้าสู่ระบบการล้มละลาย

2552

3731

ชญาดา  ชูจันทร์

มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

2552

3732

พรชุลีย์  คชพันธุ์

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวในกรณีถูกแอบถ่ายโดยมิชอบ

2552

3733

สุทธินี  เมธีประภา

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของบุตรนอกสมรสตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

2552

3734

นภดล  สีหบุตร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

2552

3735

ประมวล  แสงแก้วศรี

ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน   กรณีจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภทอาคารชุด

2552

3736

โฆษณี  กำลังศิลป์

ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2552

3737

ไพจิตร  อนุรักษ์

ปัญหาข้อกฎหมายในการคุ้มครองเด็กถูกทอดทิ้งในประเทศไทย

2552

3738

ก่อเกียรติ  ทองนุ่น

ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่อการบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในเขตท้องที่จ.นราธิวาส   ปัตตานี และยะลา

2552

3739

กมล  แจวเจริญ

ปัญหาข้อกฎหมายในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองกับฝ่ายปกครอง

2552

3740

ชวลิต  เจริญพร

ปัญหาความรับผิดของแพทย์เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2552

3741

พรทิพย์  ล.วีระพรรค

การสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ   กับพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

2552

3742

ชาลิสา  แสงสว่าง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อผ่อนส่ง

2552

3743

ธนะศักดิ์  นามวงศ์

ปัญหาการบังคับคดีของนายประกันในคดีอาญา

2552

3744

ปภพ  โฉมไธสง

มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธนาคารของรัฐศึกษากรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์

2552

3745

สมภพ  สนองฝัน

ความรับผิดฐานรับของโจร:   ศึกษากรณีการนำทรัพย์กลับคืนให้แก่เจ้าของ

2552

3746

พุทธรักษ์  อารยะรังษี

ผลกระทบของการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ได้มาโดยมิชอบที่มีต่อหลักความยุติธรรม

2552

3747

ณภัทร  อังสุทัส

ปัญหาในการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

2552

3748

ปิยัคพัฒน์  สุขสาร

ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง

2552

3749

สินชาย  คุ้มศรีวงษ์

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับคดีแพ่งภาคเอกชน

2552

3750

กมลชัย  ทับเที่ยง

ปัญหาการบังคับคดีในกรณีการชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

2552

3751

ฐิราพัชร  เกษมปาน

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.การทำงานของคนต่างด้าว   พ.ศ.2551

2552

3752

สุวัฒน์  รุ่งทรัพย์สมบัติ

ปัญหาทางกฎหมายกรณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว

2552

3753

สุนิสา  เพชรกลับ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานผู้ขอให้ข้อมูลการทุจริตต่อทางราชการ

2552

3754

อวยพร  ชินบุตร

ปัญหาการใช้ดุลยพินิจสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีเยาวชน

2552

3755

วิทยา  ทิพย์พาวัลย์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลวงผู้ต้องหาหรือจำเลย   และการชดเชยความเสียหายของเหยื่ออาชญากรรม

2552

3756

วราพร  เลิศชูมงคล

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้พึงประเมินการหักค่าใช้จ่ายและการบรรเทาภาระภาษี

2552

3757

สุพัฒน์  ไพศาลธีรเดช

ค่าเสียหายเชิงลงโทษและการเยียวยาผู้เสียหาย

2552

3758

กำพล  หงิมดี

ปัญหาทางกฎหมายจากการกระทำของลูกหนี้ที่มีผลกระทบต่อกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย

2552

3759

อนุรัญ  โมรารัตน์

มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายความผิดทางเพศในกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา

2552

3760

รัฐเกตุ  ใจจริง

ปัญหาข้อกฎหมายการจำกัดสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร   พ.ศ.2498

2552

3761

สิริพร  บุญเพ็ง

ปัญหาการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ.2534

2552

3762

ธนปรัชญ์  คงปาน

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   พ.ศ.2532

2552

3763

นงนุช  อนุรักษ์ชนะชัย

พรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค   พ.ศ. 2534:   ศึกษากรณีการชำระภาษีอากรด้วยเช็คสั่งจ่ายกรมสรรพากร

2552

3764

สิริพรรณ  ศรีนวล

มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล

2552

3765

วีรพงศ์  ด้วงพิบูลย์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม   พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552

2552

3766

พิสิทธิ์  ศรีวรานันท์

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตาม   พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

2552

3767

ประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์

ปัญหาข้อกฎหมายในการกำหนดความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดอันยอมความได้

2552

3768

คำมูล  คำภักดี

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

2552

3769

อธิภัทร  พุกเศรษฐี

ปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภากรณีมีคำสั่งเรียกบุคคลเอกสาร   และบันทึกต่างๆจากบุคคลภายนอก

2552

3770

สุเทน  สุขเม่า

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

2552

3771

ศิริพร  มะลิทอง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2552

3772

อาคันตุกะ  อนุพันธ์

ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน

2552

3773

สิทธิชัย  อัศวยืนยง

ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

2552

3774

ศุภกิต  เริงณรงค์

ปัญหาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   พ.ศ.2545

2552

3775

ณรงค์  อภิรักษ์อโนทัย

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจราจรและวิธีพิจารณาคดีจราจร

2552

3776

ชานุโชค  สืบค้า

ปัญหากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการควบคุมผู้ชุมนุม

2552

3777

จักรชัย  ระหา

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2552

3778

พัสกร  พาณิชเลิศ

ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร

2552

3779

สุรเทพ  เหมรัตนานนท์

บทบาทอำนาจหน้าที่ของทนายความในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ.2551

2552

3780

อัชฌาส์  อ่อนศรีแก้ว

อำนาจในการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522

2552

3781

วินัย  ทิพย์สุวรรณ

การใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีอาญา

2552

3782

เสกศักดิ์  อินต๊ะอุดม

ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาแก่จำเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากการพิจารณาคดีที่ผิดพลาด

2552

3783

โอภาส  ประทุมคำ

สภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   พ.ศ. 2535

2552

3784

เบญญาภา  ตู้เชียงเพ็ง

ปัญหาการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม:   ศึกษากรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนเป็นผู้ฟ้องคดี

2552

3785

พรประสิทธิ์  มาละมัย

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจับ

2552

3786

รณรงค์  พิกุลทอง

อำนาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี   : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา

2552

3787

อร่าม  รัตนโชติ

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ   พ.ศ.   2550

2552

3788

สมบัติ  ออรรถพิมล

ปัญหาการบังคับใช้ตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ.   2551

2552

3789

เสาวนีย์  ทิพย์สุวรรณ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย

2552

3790

วิจิตรา  งามสุข

ปัญหาเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครอง

2552

3791

ฐาน์วิลัญช์  คำนึงเนตร

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้จัดการมรดกและคุ้มครองสิทธิของทนายความ

2552

3792

อินผล  อะทะยศ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยึดและการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

2552

3793

สัญญา  โสภา

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก:   ศึกษากรณีมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติ

2552

3794

พรพิมล  ทศพร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทน

2552

3795

ประกายศักดิ์  พิมพ์มาก

การป้องกันและปราบปรามการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542

2552

3796

อมรรัตน์  สายเชื้อ

อำนาจของพนักงานศุลกากรในการยึดและริบของกลางอันเนื่องมาจากความผิดฐานรับซื้อสินค้าลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27(ทวิ)   พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2496

2552

3797

วิชาญ  สุทธิแพทย์

ผลกระทบจากการเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

2552

3798

สิทธิโชค  ลิ้มสุวัฒน์

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในอาหาร

2552

3799

ต้องจิตร  ธรรมดล

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นและตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดจนมาตรการในการลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. 2542

2552

3800

จิรัฎโชติ  คงศรีวรกุลชัย

ปัญหาการคัดค้านการเลือกตั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

2552

3801

ฐิติมาพร  พิมพ์เจริญ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง

2552

3802

ลักษมี  ศรีภาคี

ปัญหาทางกฎหมายในการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   กรณีเครื่องหมายการค้าแสดงการเสียภาษีคงเหลือเพียงการหยุดผลิต

2552

3803

ธวัชชัย  อินสะโร

การกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่รัฐต้องรับผิดในคดีละเมิดทางปกครอง

2552

3804

ชัชมาลย์  กีรติภูมิธรรม

มาตรการทางกฎหมายในการสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้สิทธิกับธุรกิจของผู้ผลิตงานลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม

2552

3805

สุรชา  ทองมณี

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

2552

3806

อรุณ  จิตตนุกูล

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสงฆ์

2552

3807

นิติญะ  เอื้องาม

ปัญหาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้บริโภค

2552

3808

เรียม  จามิกรณ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

2552

3809

คฑาวุฒิ  ปานเอียด

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3810

อนัญชนา  เรืองศรี

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีภริยา

2552

3811

เจษฎ์  มากวรพันธุ์

อายุความการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน

2552

3812

สิริรัต  เหมทานนท์

มาตรการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อทรัพย์โดยสุจริต : กรณีศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

2552

3813

อานิก  อินคำ

ปัญหาการกำหนดให้ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติละเมิดลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 เป็นความผิดยอมความได้

2552

3814

โชติพงศ์  วงศ์ภัคไพบูลย์

ปัญหามาตรการบังคับคดีแพ่งในการขายทอดตลาด

2552

3815

รหัท  อิงค์วิกรม

ปัญหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน : ศึกษากรณีการคุ้มครองลูกจ้างจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม

2552

3816

วิกันยา   สุขสุมิตร เริ่มก่อกุล

ปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด   : ศึกษากรณีบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)

2552

3817

บัญชา  เอมเปีย

วิเคราะห์ปัญหาการนำสืบพยานบุคคลในศาล

2552

3818

กัญญาวีร์  พชร

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างในการควบรวมกิจการของบริษัท

2552

3819

เยี่ยมยุทธ  แสงเส้น

ปัญหาการรวบรวมประวัติหรือภูมิหลังของผู้กระทำความผิดในคดีอาญา

2552

3820

จิรัฏฐ์  เสรีกุล

การใช้และการตีความสัญญาทางปกครอง   : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและศาลปกครอง

2552

3821

ชาย  โสภา

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและเยียวยาความเสียหายทางการเงิน:   ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ไทย

2552

3822

นาวิน  วังคีรี

ปัญหาเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550

2552

3823

สหภูมิ  ชมภูธวัชสถิต

ปัญหาทางกฎหมายในการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ

2552

3824

เทียนทิพย์  ทองพนัง

ปัญหาทางกฎหมายการใช้อสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน:   ศึกษาเฉพาะกรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2552

3825

วีรภัทร  ภูมิถาวร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนเมือง

2552

3826

นาตยา  ทองสุก

ปัญหาทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรม

2552

3827

กุณปรีญา  โสดา

สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2552

3828

กันตภณ  ดีทองอ่อน

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด

2552

3829

มาลิน  ถนอมสัตย์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีแพ่ง

2552

3830

พิพัฒน์  แก้วหานาม

มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองกำหนดให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินและหน่วยงานของรัฐได้ชำระแทน

2552

3831

สุพจน์  สีมันตธรรมกุล

ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ถูกดำเนินคดียาเสพติดที่มีกำหนดโทษสูง

2552

3832

สุวรรณา  งามธนวโรทัย

ปัญหาความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3833

พิชัย  ฉิมขันธ์

ความรับผิดของแพทย์ในการกระทำโดยประมาททางอาญา

2552

3834

สุขเกษม  แพร่งผักแว่น

ปํญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินประเภทมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

2552

3835

ชนะชัย  ลาภูมมา

มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ. 2542   ในการอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนและค่าหุ้นของสหกรณ์

2552

3836

จิราภรณ์  ธิติชัยวรากุล

ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่มีผลต่อนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย

2552

3837

จิราพร   พุ่มดอกไม้

ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

2552

3838

ราเมศ  ชนะศุภกาญจน์

สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม :ศึกษากรณีปัญหาทางกฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2552

3839

รังสรรค์  วงศ์ประยูร

ปัญหาภาระการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม

2552

3840

สุพัตรา  ญาณปัญญา

การสั่งไม่รับคำฟ้องของศาลปกครอง   ศึกษาเฉพาะกรณีเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง

2552

3841

นิพนธ์  พลเดช

การกันคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวน

2552

3842

วรพงษ์  พาอ่อนตา

ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม   : ศึกษากรณีสัญญาบัตรเครดิต

2552

3843

นิคม  ปริมาส

ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายของพนักงานอัยการในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1

2552

3844

ศิวิมล  แก้วเกตุ

ปัญหาการนำวิธีการลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 มาใช้บังคับ

2552

3845

อัครณัฏฐ์  รัตนอารัยเจริญ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

2552

3846

พัฒนพงศ์  ชลิตรังษิยานนท์

ปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

2552

3847

สุวิจักขณ์  แก้วนิรมิตร

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย   พ.ศ. 2551

2552

3848

ไตรรงค์  ตันทสุข

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ. 2537   : ศึกษากรณีผู้ซื้อ และผู้สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์

2552

3849

ขวัญชญา  เบญจธิวัฒน์

การไกล่เกลี่ยในศาลฎีกา

2552

3850

ภาสุรี  หลิมวานิช

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหลักความรับผิดเด็ดขาดมาใช้กับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3851

เชษฐ์  สุขสมเกษม

ปัญหาทางกฎหมายในคดีหมิ่นประมาทกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

2552

3852

สุรชาติ  สุธรรมมา

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญา

2552

3853

วัฒนจักร  มั่งน้อย

การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นทางการค้าหรือหากำไร

2552

3854

อัจฉรา  สุขสมเกษม

ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา

2552

3855

นุชนพิน  สบายจิตร

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2552

3856

พลกฤษณ์  อินทะสระ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวที่มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522

2552

3857

ภัทร  พรหมเมศ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาฐานละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของผู้ถูกล่อให้กระทำความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์

2552

3858

อรวรรณ  พูลมณี

ปัญหากฎหมายในการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2552

3859

กิตติกุล  แพมงคล

ปัญหาทางกฎหมายในการไต่สวนมูลฟ้อง

2552

3860

เฉลิมชัย  ก้องกังวาฬโชค

การรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   พ.ศ. 2533

2552

3861

สุกัญญา  บุญอารีย์ศิริชัย

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้ประกันภัยจากรถ   พ.ศ.2535

2552

3862

เกรียงไกร  ไตรเสรีรัตน์

ปัญหาค่าตอบแทนพิเศษนอกจากค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

2552

3863

มาสพร  อภิภูติกุล

สัญญากู้ยืมเงินด่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง

2552

3864

นุชจรี  งามลำยวง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2552

3865

กัญญณัช  บุญแสง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

2552

3866

ธวัชชัย  อินสะโร

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร

2552

3867

โสมสินี  บุนนาค

ปัญหาการตีความพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า

2552

3868

น้ำผึ้ง  ศรีสวัสดิ์

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

2552

3869

สิทธิพร  สุริวงค์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

2552

3870

เบญริสา  เฉลียวบุญ

ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจเจ้าพนักงานตำรวจในการค้น

2552

3871

จิรัฐติกร  โพธิ์สวัสดิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลธรรมดาในการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

2552

3872

องอาจ  บุญระมาตร

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีผลกระทบหลักสิทธิมนุษยชน

2552

3873

ยุทธนา  พัฒนพงศ์

ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2552

3874

วสันต์  จันทร์อินทร์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา

2552

3875

วรเทพ  ยุกตานนท์

ปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ประเภทบริษัทจำกัด

2552

3876

ชัยยุทธ  ผิวเกลี้ยง

การเพิ่มฐานความผิดอันยอมความได้ในกฎหมายไทย   : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ความผิดอันเกิดจากความประมาท ที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน   5 ปี และความผิดฐานลักทรัพย์

2552

3877

ยนต์  จันทวงศา

ปัญหาอายุความล่วงเลยการลงโทษ

2552

3878

อำนวยศิลป์  มานะงาน

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกรณีการดำเนินการทางวินัยและการให้กำนัน   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง

2552

3879

สมนึก  สุภัคไพบูลย์ผล

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

2552

3880

สรศักดิ์  มั่นศิลป์

ปัญหาการออกเสียงประชามติของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   พ.ศ.2550

2552

3881

ธวัชชัย  แตงหนู

สิทธิของจำเลยในคดีอาญา   : ศึกษากรณีทนายความที่ศาลตั้งให้ตามป.วิอาญาม.173

2552

3882

สมคิด  เอี่ยมชัง

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องขัง

2552

3883

กัมพล  หลัดเกลี้ยง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบประเพณีทางการค้าและหลักการปฏิบัติของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต

2552

3884

โชคดี  แทรกสุข

การฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหายและพนักงานอัยการ

2552

3885

วรชาติ  เกลี้ยงแก้ว

การส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานแทนใคดีอาญากับการอำนวยความยุติธรรม

2552

3886

อภิสิทธิ์   เพชรรัตน์

การนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในคดีอาญา

2552

3887

ทิพย์นรา  มุกดารักษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

2552

3888

กมล  ธรรมพิทักษ์

ปัญหาการควบคุมวิธีปฏิบัติทางปกครองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยทหาร

2552

3889

รัฐวิชญ์  จารุธนาปิติโรจน์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย

2552

3890

สัญญา  แก้วอนันต์

การสืบสวนสอบสวนและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

2552

3891

สถาพร  จิตติมณี

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   : ศึกษากรณีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

2552

3892

จิตรกรณ์  มีสายญาติ

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังหญิง : ศึกษากรณีสุขอนามัยและการตั้งครรภ์

2552

3893

ไชยุทธ  สวนแก้ว

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกวิสามัญฆาตกรรม

2552

3894

สายันต์  จันทมาศ

กระบวนการสอบสวนคดีอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2552

3895

กิตติพัฒน์  หนูรุ่ง

มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและเก็บรักษาพยานวัตถุในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2552

3896

นิธิพัฒน์  รัตนบุรี

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3897

ณัฐชนิกา  จิตต์ณรงค์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิบัตรยา

2552

3898

เทียมพัชร์  บุญกูล

การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน

2552

3899

เสาวลักษณ์  สังข์น้อย

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนและการอยู่กันฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส

2552

3900

ณรงค์  พิณใหม่

ปัญหากฎหมายในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

2552

3901

ศักดินนท์  รูปหุ่น

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน

2552

3902

สุวัฒน์  เพียรสุวรรณ

ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2552

3903

อังคณา  มิตรสุวรรณ

ปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   พ.ศ. 2551

2552

3904

ณัฐนันท์  โชคเจริญทรัพย์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์   ฎีกา คำพิพากษาในคดีอาญา

2552

3905

ภิญโญ  โมกขมรรคกุล

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

2552

3906

ภัทราวดี  ชินชนะ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

2552

3907

สินีรัตน์  ศรีสุวรรณาภรณ์

ปัญหาการรับฟังบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานในคดีแพ่งตามมาตรา 120/1

2552

3908

ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา

มาตรการภาษีสรรพสามิตที่ใช้จัดเก็บภาษีน้ำมันใช้แล้วและน้ำมันผสมน้ำ

2552

3909

กฤษณา  บุรีวงษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   ศึกษาเฉาะกรณีพ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

2552

3910

เกียรติศักดิ์  ศรีเจริญ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551

2552

3911

สุวรรณา  กูลมนุญ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำเงินตราต่างประเทศออไปนอกหรือเข้ามาในประเทศศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตามกฎหมายศุลกากร

2552

3912

วชิรวิทย์  โพธิ์ขาว

การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร

2552

3913

สุรเสกข์  วรรณศิลป์

การนำการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้กับคดีคุ้มครองผู้บริโภค   กรณีศึกษา : พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

2552

3914

จุฑามาศ  บุญดา

สิทธิชุมชนในการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

2552

3915

ภูยศ  จันทสีหราช

ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลกับการพิพาทคดีของศาลปกครองไทย

2552

3916

ชัยรัตน์  ชูผกา

ปัญาหากฎหมายเกี่ยวกับการแยกสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่ง:   ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุของฝ่ายปกครอง

2552

3917

จิตลดา  กันเจียก

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจพนักงานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา

2552

3918

สุกัญญา  นวลนิ่ม

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในชั้นหน่วยงานของรัฐตาม   พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2552

3919

สุมลทา  ธรรมวิศาล

มาตรการบังคับทางปกครองกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ

2552

3920

สุวัฒน์  ยอดหวาน

การระงับข้อพิพาทสัญญาเช่าซื้อรถยนต์   ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

2552

3921

ภานุพงศ์  ลิ้มโฆษิต

ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอากรของตัวการไม่เปิดเผยชื่อในการเร่งรัดภาษีอากรค้าง

2552

3922

พัทธกฤษฏิ์  เพียรอนุกูล

การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา   และจำเลยซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชในคดีอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

2552

3923

ไพโรจน์  นิยมเดชา

พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา   พ.ศ.2546   : ศึกษากรณีปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

2552

3924

ณัฐพล  ตรีขจรเกียรติ

อำนาจของเจ้าพนักงานในความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศไทย : ศึกษากรณีอำนาจจับกุมควบคุมตัวและค้น

2552

3925

ลัญชกร  สุมงคล

กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

2552

3926

จารุวรรณ  งามวิริยะวงศ์

การกำหนดค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจ

2552

3927

สุรัฐ  ศิลากุล

ปัญหากฎหมายการคุ้มครองคนหางานกรณีไปทำงานในต่างประเทศตาม   พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

2552

3928

อนุชา  ธรรมชาติ

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

2552

3929

ทวีเกียรติ  เลาหะวลีสันต์

ปัญหาข้อกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับธุรกิจสปา

2552

3930

อรวรรณ  แคล้วบาล

ปัญหาข้อกฎหมายการจับโดยราษฎรกรณีความผิดซึ่งหน้าคดี                  ยาเสพติด

2552

3931

พรเทพ  สุทธิช่วย

ปัญหาข้อกฎหมายที่ใช้ในการลงโทษนักศึกษาที่ก่อการทะเลาะวิวาท   ศึกษากรณี : การทะเลาะวิวาทวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

2552

3932

ธานี  สมณะ

สิทธิของผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2552

3933

ศุภฤกษ์  กาญจนวิจิตร

มาตรการภายหลังการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2552

3934

ธัญญวัฒน์  ตั้งพงษาพันธุ์

มาตรการบังคับใช้กฎหมายในสัญญาให้บริการโทรคมนาคม   ศึกษากรณีสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

2552

3935

มธุรส  วิจักษณาบดี

การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับความรับผิดอาญาฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในชั้นศาล

2552

3936

น้ำฝน  สงวนสัตย์

ปัญหาการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

2552

3937

รุ่งโรจน์  ตังอำนวย

ปัญหาข้อกฎหมายการทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพของผู้ต้องหา

2552

3938

สุขุมาล  ตรีขจรเกียรติ

ความรับผิดทางละเมิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

2552

3939

ณัฐวุฒิ  สุดทาง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องและการชดเชยเยียวยาความเสียหาย

2552

3940

ภรณืนิภา  จันทร์อาภาส

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด(น้ำมัน)   ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2552

3941

นิพนธ์  เล็กใบ

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมคนขอทาน

2552

3942

รุ่งฤดี  ทองทัพ

ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญา

2552

3943

พรเมษา  พันธุ์น้อย

ปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยอาบัติปาราชิกของพระภิกษุสงฆ์   ศึกษาเฉพาะกรณี :ละเมิดพระธรรมวินัยข้อเสพเมถุนและข้ออวดอุตตริมนุสสธรรม

2552

3944

รวีวรรณ  กลิ่นขจร

ปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   พ.ศ. 2475

2552

3945

ปิยะฉัตร  พ่วงพงษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2552

3946

สุทธิศักดิ์  จิ้วจันทร์

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินคดีบังคับจำนองตามพ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักรพ.ศ. 2514

2552

3947

พัฒนะ  ศรีภักดี

ที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พ.ศ.2550

2552

3948

อภิญญา  ศิริพงษ์เวคิน

การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาใหม่

2552

3949

นิศาชล  พรมดี

การใช้ดุลยพินิจของศาลในการสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

2552

3950

จาริณี  มิยาซิเกะ

มาตรการทางกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2552

3951

เทวินทร์  ชาญกล้า

ปัญหาอัยการไม่รับสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   มาตรา 142

2552

3952

ปิยพงศ์  มานะพิทักษ์

การคุ้มครองผู้เช่าซื้อ:   ศึกษาเฉพาะกรณีการเช่าซื้อที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ

2552

3953

อรชุมา  ธรรมกามี

ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

2552

3954

ดุลยธรรม  ระวังดี

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีของบรัษัทท่าอากาศยานจำกัด   (มหาชน)

2552

3955

วลัยอร  เสนะเกตุ

ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

2552

3956

ศุภกร  เจนอนุศาสตร์

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

2552

3957

ฉัตรชัย  ภูเจริญ

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรตามประมวลรัษฎากร

2552

3958

อนุพงศ์  วงศ์ภักดี

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ.   2551 : ศึกษากรณีการฟ้องคดีผู้บริโภค

2552

3959

วนิดา  สุวรรณบริบาล

ปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ. 2545

2552

3960

ณฐพรรษ  โตหมื่นไว

ปัญหาทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

2552

3961

เดชา  เชยคำแหง

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา   ศึกษากรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามสัญญาสำเร็จรูป

2552

3962

ปฏิญญา  สันติชาติงาม

ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2552

3963

พรธิมา  นามวงศ์

ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2552

3964

รัตนา  แคล้วกลาง

ปัญหากฎหมายในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด   : ศึกษากรณีความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน

2552

3965

ถนอมศักดิ์  ขันธ์ใกล้

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์มาใช้แก้ปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

2552

3966

ลัชชานนท์  ทองโปร่ง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

2552

3967

วิวัฒน์  ทองนพคุณ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล

2552

3968

พงษ์ศักดิ์  มงคลประเสริฐ

ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง

2552

3969

มานนท์  ซิลพรมราช

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวน

2552

3970

ธีทัต  มงคลประเสริฐ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยึด   อายัด และริบทรัพย์สินตามพ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   พ.ศ.2534   : ศึกษาเฉพาะกรณีการยึด อายัด และริบรถยนต์ที่อยู่ระหว่างสัญญาเช่าซื้อของจำเลยในคดียาเสพติด

2552

3971

ปิติรัตน์  แย้มตระกูล

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการประกอบวิชาชีพผู้ติดต่อผู้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ภายหลังพ้นสภาพการจ้าง

2552

3972

นันทะกา  กาญจนพนัง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2552

3973

สุชาดา  คุณเล็กสม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2552

3974

ธีระพล  คู่คิด

ปัญหากฎหมายการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

2552

3975

สิทธิกุล  คำตา

ปัญหากฎหมายในการนำระบบคุมประพฤติผู้กระทำความผิดทางอาญามาใช้ในชั้นก่อนฟ้องคดี

2552

3976

ปิติรัตน์  แย้มตระกูล

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการประกอบวิชาชีพ   ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ภายหลังพ้นสภาพการจ้าง

2552

3977

มงคล  ทองแกมแก้ว

ปัญหาการให้ความคุ้มครองแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง

2552

3978

สักกพงศ์  เริงรณอาษา

ปัญหาตามมาตรา   190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในเรื่องการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

2552

3979

อังกูร  วงศ์ใหญ่

ปัญหาการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องที่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม   ศึกษากรณีที่มีผลกระทบในชั้นพิจารณาคดี

2552

3980

สนธยา  ทองดี

ปัญหาการควบคุมตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยองค์กรศาล

2552

3981

กิตติ  โพธิสวัสดิ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่ดินถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ของเอกชน

2552

3982

ฑิฆัมพร  เปรมวิไลศักดิ์

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานผ่านบริษัทรับเหมาช่วง   ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

2552

3983

รุ่งฤดี  ใบบ้ง

ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปผลิตภัณฑ์ซีดี

2552

3984

ฐิระกานต์  ดิฐวิญญู

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร

2552

3985

สยาม  ปกแก้ว

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตาม   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

2552

3986

ทบทวน  ชำนาญค้า

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2552

3987

โศจิ  ศิริโพธิ์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางานศึกษากรณี : การคุ้มครองและจัดส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศ

2552

3988

ดร  งามธุระ

ปัญหาการสิ้นสุดสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม   พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2552

3989

ไตรทิพย์  ชาญณรงค์

ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิดลิขสิทธิ์

2552

3990

เบญจมาศ  แก้วฉีด

มาตรการเสริมในการบังคับโทษปรับในคดีอาญา

2552

3991

สุดจิตต์  ขาวเรือง

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2552

3992

บุญเจือ  ศรีทองฉิม

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ

2552

3993

ปิยณัฐ  ปัญญาสวัสดิ์

ปัญหาทางกฎหมายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม   พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2552

3994

สุวัฒน์  ปิ่นแก้ว

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2552

3995

อมรวัฒน์  ปานดี

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับงานภาพยนตร์ในชั้นสอบสวน

2552

3996

ณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ์

การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

3997

โรจน์สกุล  วงศ์วานิช

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ   พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีกระแสไฟฟ้า

2552

3998

ธนภรณ์  แสงทอง

บทบาทของพนักงานอัยการในกระบวนการยุติธรรม   ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหาย

2552

3999

สุวิจักขณ์  มงคลเสาวณิต

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา

2552

4000

สิทธิ  งามลำยวง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีอาญา

2552

4001

ชวลิต  แซ่เอียว

ความจำเป็นในการสืบพยานประกอบคำรับสารภาพตามฟ้องของจำเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีตาม   พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

2552

4002

เชาวลิต  โพนตุแสง

ปัญหาทางกฎหมายในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด   พ.ศ. 2550

2552

4003

สุธน  ธีรพงษกร

ปัญหาทางกฎหมายในการต่อรองคำรับสารภาพ

2552

4004

กมลวรรณ  บรรลือหาญ

การคุ้มครองผู้มีความผิดปกติทางจิต   ศึกษากรณีพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

2552

4005

สุรินทร์  อินทรัตน์

ปัญหาเขตอำนาจศาลปกครองในการฟ้องคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2552

4006

โอภาส  แสงแก้ว

มาตรการในการควบคุมและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว :ศึกษากรณีสิทธิการทำงานของแรงงานต่างด้าว

2552

4007

เสกสันต์  คงคืน

อำนาจพนักงานสอบสวนในการควบคุมผู้ต้องหา   : ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม. 134

2552

4008

อัญญาณี  นวลรื่น

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   พ.ศ. 2542

2552

4009

เฉียงตะวัน  ยอดดำเนิน

ปัญหาทางกฎหมายในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

2552

4010

ปุณฑริกา  วงศาโรจน์

การดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศึกษาเฉพาะกรณี : จำเลยไม่มาศาลในวันนัดสอบคำให้การและการอุทธรณ์คำพิพากษา

2552

4011

ศลินดา  กลั่นกลิ่นหอม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ.2534

2552

4012

ณรงค์ฤทธิ์  พราหมณ์ภู่

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิของเอกชนเกี่ยวกับอาวุธปืน

2552

4013

อตินาฏ  คุ้มสนิท

ปัญหาการจ่ายค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 : ศึกษากรณีเหตุสุดวิสัยความประมาทของผู้ประสบภัยและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ

2552

4014

อังคณา  พรมรุ่ง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง   : ศึกษากรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

2552

4015

ทิพวรรณ  ขัตติโยทัยวงศ์

มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรและการชะลอฟ้อง

2552

4016

เกรียงไกร  พิกุลแย้ม

การบัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   พ.ศ. 2550   และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2552

4017

สมเกียรติ  เอื้อจันทร์ดี

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหาตามมาตรา 84 วรรคท้าย   แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2552

4018

มณีรัตน์  แสงสุวรรณนุกูล

มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน

2552