Ask a Librarian

Ask a Librarian

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ท่านสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด หรือเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อห้องสมุด โดยห้องสมุดจะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสมุดต่อไป